Avís legal

Accés al web

El titular d’aquest web és JUNTS PER SANT CUGAT, les dades d’identificació del qual són:

  • Responsable del tractament: JUNTS PER SANT CUGAT
  • Adreça: PLAÇA DE LA VILA, 1
  • Despatx Municipal
  • 08172 Sant Cugat
  • CIF: V67459610
  • Correu electrònic: hola@juntspersantcugat.cat

L’avís legal regula l’accés i la utilització del web per part dels seus usuaris.

L’accés i la utilització del web per part de l’usuari comporta l’acceptació de l’avís legal, i la resta de polítiques que, si s’escau, es puguin preveure al web.

Per tant, demanem a l’usuari que llegeixi atentament l’avís legal i la política de privacitat quan es proposi utilitzar el web ja que pot modificar-se en qualsevol moment. Si no accepta l’avís legal, li demanem s’abstingui d’utilitzar el web.

Utilització i funcionament del web

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del web i de la informació que s’hi inclou.

Igualment, l’usuari es compromet a no fer cap acte amb l’objecte de danyar, inutilitzar i/o sobrecarregar el web, o que n’impedeixi, de qualsevol forma, la utilització i el funcionament normals.

S’informa a l’usuari que, en el supòsit que incompleixi l’avís legal o, si s’escau, la resta de polítiques del web, el titular del web es reserva el dret a limitar, suspendre i/o finalitzar el seu accés al web adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària a aquest efecte.

Responsabilitat

Tant l’accés al web com l’ús que pugui fer-se de qualsevol informació que el web contingui es realitzen sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari.

En el supòsit que es facin donacions, l’usuari també serà responsable de conèixer les característiques, els costos i l’ús del mètode de pagament i de tenir prou saldo per poder fer la donació. Per a més informació, consulteu l’apartat “Donacions” a la política de privacitat.

El titular del web no es responsabilitza de cap dany ni perjudici que es pugui derivar, directament o indirectament, de l’accés i/o ús de la informació continguda al web, incloent-hi i sense limitar-s’hi, els produïts en els sistemes informàtics o els provocats per la introducció de codi maliciós (malware), i/o atacs informàtics. Tampoc és responsable dels danys que puguin patir els usuaris per un ús inadequat del web, ni de les caigudes, interrupcions, absència o defecte en les comunicacions i/o Internet.

Addicionalment, el titular del web no es fa responsable de cap dany ni perjudici en el programari (software) i/o maquinari (hardware) de l’usuari que es derivi de l’accés i/o ús del web.

L’usuari ha de respondre dels danys i perjudicis que el titular del web pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què quedi sotmès en virtut de l’avís legal i/o de la resta de polítiques.

Política en matèria d’enllaços (links)

a) Enllaços amb el web

Qualsevol que tingui intenció d’incloure en un lloc web (“web enllaçant”) un enllaç que dirigeixi al web no pot allotjar continguts, propis o de tercers, que: (i) siguin il·lícits, nocius, violents, racistes, denigrants, etc., i/o (ii) resultin inapropiats o no pertinents en relació amb el titular del web.

L’enllaç no implica que el titular del web avali, promocioni, garanteixi, supervisi i/o recomani el contingut i/o els serveis del web enllaçant, ni que sigui responsable del seu contingut. En el supòsit d’incompliment de qualsevol dels termes referits anteriorment, el titular del web procedirà, de forma immediata, a la revocació de l’enllaç.

b) Enllaços amb altres webs

En el web es poden incloure diferents enllaços que permetin a l’usuari accedir a altres webs (“webs enllaçats”).

En cap cas, l’existència de webs enllaçats comporta recomanació, promoció, identificació i/o conformitat del titular del web amb les manifestacions, continguts i/o serveis proporcionats per mitjà dels webs enllaçats. En conseqüència, el titular del web no es fa responsable del contingut, i els termes i condicions dels webs enllaçats, essent l’usuari l’únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que accedeixi i els utilitzi.

Propietat industrial i Intel·lectual

Tots els drets de propietat intel·lectual sobre els dissenys, bases de dades, programes d’ordinador subjacents (inclosos els codis font), els diferents elements que integren el web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, gravacions sonores, combinacions de colors, etc.) [els “continguts”], així com la seva estructura, selecció i ordre, són titularitat del titular del web o dels seus llicenciants. Els signes distintius inclosos al web (marques i noms comercials) són titularitat del titular del web o dels seus llicenciants.

L’ús del web per part de l’usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual i/o industrial sobre el web i els continguts.

En aquest sentit, queda expressament prohibit a l’usuari la reproducció, la transformació, la distribució, la comunicació pública, la posada a disposició, l’extracció i/o qualsevol altra forma de difusió no autoritzades expressament del web, els seus continguts i/o els signes distintius del titular del web.

Nul·litat

Si qualsevol de les clàusules de l’avís legal és declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o la part de la mateixa disposició que resulti nul·la o ineficaç, i la resta continuarà vigent, considerant-se no inclosa la disposició o la part de la disposició que resulti afectada. A aquest efecte, l’avís legal només deixa de tenir validesa exclusivament respecte de la disposició nul·la o ineficaç, i cap altra part o disposició de l’avís legal queda anul·lada, invalidada, perjudicada o afectada per aquesta nul·litat o ineficàcia, llevat que, pel fet de resultar essencial, hagi d’afectar l’avís legal de forma integral.

Legislació i jurisdicció competent

Les relacions entre l’usuari i el titular del web es regeixen per la legislació i jurisdicció aplicables que corresponguin. No obstant això, per als casos en què la normativa prevegi la possibilitat que les parts se sotmetin a una altre jurisdicció, el titular del web i l’usuari, amb renúncia expressa del fur que pogués correspondre, es sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.