Volem establir un pla perquè Sant Cugat aprofiti al màxim els fons europeus Next Generation

MOCIÓ PER A ESTABLIR UN PLA D’OPORTUNITAT QUE EXPREMI TOT EL POTENCIAL DE SANT CUGAT DAVANT LES DIFERENTS CONVOCATÒRIES DE FONS EUROPEUS NEXT GENERATION

Atès que els fons de recuperació Next Generation EU són la resposta europea a un desafiament sense precedents com és el de la crisi provocada per la COVID19 i contribuiran a dinamitzar la recuperació a curt termini, però també millorar el potencial de creixement amb reformes estructurals i mesures per augmentar la productivitat al mitjà i llarg termini.

Atès que a causa de la crisi de la COVID-19, milions de llars, empreses, comerços i entitats han vist compromeses, si no directament suprimides, les fonts d’ingressos, o bé s’han endeutat considerablement. L’ocupació en sectors com l’hostaleria, el turisme, el comerç o l’automoció ha estat molt perjudicada per la pandèmia. En aquests instants, les famílies espanyoles i el teixit productiu nacional demanen una injecció financera que faci possible recobrar el camí del creixement.

Atès que de cara a poder dur a terme aquesta transcendental comesa, els fons Next Generation EU compta amb 750.000 milions d’euros. Per finançar aquests fons, la Comissió Europea (CE) ha emès deute per primera vegada a la seva història. La dotació total de 150.000 milions d’euros per a Espanya suposa una gran oportunitat, ja que equival a prop del 12% del PIB del 2019.

Atès que una meitat dels fons està gestionat per institucions estatals com els diferents ministeris i agències nacionals (i.e IDAE, Red.es, CDTI, etc), mentre que l’altra meitat d’aquests diners europeu és executada per les comunitats autònomes i les administracions d’àmbit local.

Atès que les propostes per a optar als fons Next Generation a Espanya s’erigeixen ​​al voltant de quatre grans eixos transversals amb el següent repartiment de l’import de subvencions (2021-2023): Transició ecològica, Transformació digital, Cohesió social i territorial i Igualtat de gènere.

Atès que alhora, els quatre eixos transversals engloben les 10 polítiques tractores o palanques definides a partir de les recomanacions efectuades pel Consell Europeu de cara a impulsar la reconstrucció post-COVID-19. Cadascuna d’aquestes polítiques tractores consta de diferents components (un total de 30 entre totes) que en concreten la finalitat i les expectatives:

 1. Agenda urbana i rural, i lluita contra la despoblació i el desenvolupament de l’agricultura: amb una dotació de 14.407 milions d’euros (el 20,7% dels 69.528 milions d’euros), aquesta política tractora es vertebra a través d’una estratègia transport i mobilitat sostenibles, i un pla de rehabilitació d’habitatges.

 1. Infraestructures i ecosistemes resilients (10.400 milions d’euros; 15%): per a articular accions de conservació i restauració dels ecosistemes, així com mesures per a la preservació dels recursos hídrics.

 1. Transició energètica justa i inclusiva (6.385 milions d’euros; 9,2%): desplegament i integració d’energies renovables, promoció de xarxes intel·ligents (xarxes 5G) i desenvolupament de la cadena de valor de l’hidrogen renovable.

 1. 4. Administració per al segle XXI (4.315 milions d’euros; 6,2%): per tractar de modernitzar i digitalitzar les administracions públiques.

 1. Modernització i digitalització de l’ecosistema d’empreses (16.075 milions d’euros; 23,1%): per a modernitzar el sector turístic, donar suport a les pimes i créixer en connectivitat digital i ciberseguretat.

 1. Pacte per la ciència i la innovació, i el reforçament del Sistema Nacional de Salut (4.949 milions d’euros; 7,1%): posada en marxa d’una estratègia nacional d’intel·ligència artificial.

 1. Educació i coneixement, formació contínua i desenvolupament de capacitats (7.317 milions d’euros; 10,5%): per a impulsar la Formació Professional, modernitzar el sistema educatiu i reforçar les competències digitals de l’alumnat.

 1. Nova economia de les cures i polítiques d’ocupació (4.855 milions d’euros; 7%): per a afavorir un mercat de treball més dinàmic, resilient i inclusiu (amb un èmfasi especial en la igualtat de gènere), i es reforçaran les iniciatives d’inclusió

 1. Impuls de la indústria de la cultura i l’esport (825 milions d’euros; 1,2%): es revalorarà la indústria cultural i s’executarà un pla de foment del sector esportiu.

 1. Modernització del sistema fiscal per a un creixement inclusiu i sostenible: s’abordaran noves actuacions de prevenció i lluita contra el frau fiscal.

Atès que Sant Cugat reuneix centralitat geogràfica com també singularitat del seu teixit socioeconòmic, acadèmic, d’innovació o associatiu. La ciutat acull centres universitaris i tecnològics rellevants i compta amb una presència important d’entitats, d’equipaments i esdeveniments esportius, i amb una oferta cultural rellevant amb patrimoni com el monestir i l’Auditori entre d’altres com a referents.

Atès que Sant Cugat reuneix unes característiques d’interès amb un potencial molt evident per a generar propostes de qualitat i optar als diferents eixos i palanques dels fons NG-UE. També és una ciutat generadora d’oportunitat econòmica que te capacitat per liderar propostes no només per al municipi sinó que es poden convertir en rellevants per a la comarca i pel país.

Atès que tot i les reiterades peticions d’informació al respecte per part del nostre Grup Municipal de Junts per Sant Cugat, no en tenim constància que existeixi un mapa d’oportunitat de les potencialitats de Sant Cugat envers els eixos que promou el programa Next Generation UE, en les seves diferents convocatòries.

Per tot l’exposat, Junts per Sant Cugat proposa al Ple municipal l’adopció dels següents

ACORDS

 1. La creació urgent d’un mapa d’oportunitat de Sant Cugat que espremi tot el potencial de la ciutat davant les diferents convocatòries de fons Next Generation.
 2. L’elaboració del Pla Sant Cugat NextGenUE, sorgida del mapa d’oportunitat, que contingui un cronograma d’actuació i dotació pressupostària per poder generar amb la màxima celeritat i qualitat propostes sorgides des de Sant Cugat per als eixos/palanques dels fons Next Generation, amb la finalitat que la ciutat sigui el màxim competitiva en les diferents convocatòries dels NGUE.
 3. La creació d’una taula de seguiment amb representació dels diferents partits polítics i grups d’interès per a la implementació d’aquelles convocatòries seleccionades al mapa d’oportunitat.

Sant Cugat del Vallès,  31 de maig de 2022

DESCARREGA’T AQUESTA MOCIÓ