Proposem un pla de retirada d’elements amb amiant a Sant Cugat

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL JUNTS PER SANT CUGAT SOBRE LA CREACIÓ D’UN NOU PLA DE RETIRADA D’ELEMENTS AMB AMIANT A LA CIUTAT

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

 

  1. Atès que l’amiant és un mineral conegut de fa segles que presenta una estructura fibrosa i que per les múltiples prestacions i característiques ha estat utilitzat en moltíssimes aplicacions i productes com dipòsits d’aigua, canonades, cobertes (uralita), jardineres, frens de vehicles, juntes industrials, paviments i terres interiors, materials ignífugs, etc. La seva resistència al foc juntament amb el seu baix cost i abundància ha generat que hagi estat un dels materials més utilitzats en el darrer segle, especialment en la construcció.
  2. Atès que la mostra de la utilització de l’amiant és que va arribar a tenir de 3.300 aplicacions patentades en els diferents sectors per les qualitats anteriorment referenciades. Un dels productes que més s’hi relaciona és el fibrociment, una barreja de ciment Portland i amiant, conegut popularment amb el nom de l’empresa que el fabricava; Uralita.
  3. Atès que des de fa anys, però, la comunitat científica ha investigat i provat que la pols de l’amiant és un carcinogen de primer ordre (Declarat per l’Organització Mundial de la Salut l’any 1987) i que és el causant responsable i l’única causa coneguda de la totalitat dels mesoteliomes (un càncer agressiu que no te cura), d’un 10-15% dels càncers de pulmó i alguns càncers de laringe i esòfag. L’Estat espanyol és el país de la UE que menys casos de càncer relacionats amb l’amiant reconeix. S’estima que més del 96% dels casos de mesotelioma o càncer de pleura no han estat reconeguts per la Seguretat Social.
  4. Atès que avui dia, estimacions mèdiques diuen que més del 70% de l’amiant instal·lat dins del territori de l’estat espanyol ha arribat al final de la seva vida útil (30-35 anys) i això provoca que es degradi i deixi anar les fibres letals als medi ambient. Factors meteorològics i el simple pas del temps provoquen que es vagi augmentant la presència de fibres i incideixi en l’augment de casos.
  5. Atès que és cert que és un problema complex, de dificultosa solució sobre el qual les diferents administracions han anat legislant tímidament i han anat marcant objectius a complir. En la Resolució del Parlament Europeu (2012/2065/(ini) sobre els riscos associats a l’amiant per a la salut en el lloc de treball relacionats amb l’amiant i perspectives d’eliminació completa de l’amiant, es demana la creació d’un registre europeu de llocs públics i privats que continguin amiant. Que es desenvolupin models per controlar l’amiant existent als edificis, però també controlar les fibres d’amiant que es troben a l’aire i als edificis, desenvolupar la directiva específica que inclogui requisits mínims per a la formació mínima dels treballadors de la construcció i manteniment, reconèixer les malalties relacionades amb l’amiant i suport a les organitzacions de defensa de les víctimes, i eliminar de manera segura l’amiant dels edificis públics per al 2028 entre altres qüestions.
  6. Atès que e el Dictamen del Comitè Econòmic i Social (CES) sobre “Erradicar l’amiant en la UE (2015 /C 251/ 03) estableix que la completa eliminació de l’amiant i els seus derivats és un objectiu prioritari de la UE. L’objectiu és erradicar-lo el 2032 sent responsabilitat dels estats membres. El finançament de la UE i els incentius dels estats membres dirigits a millorar l’eficiència energètica en els edificis hauria d’anar vinculada a l’eliminació segura de l’amiant d’aquests edificis.
  7. Atès que cal esmentar l’experiència a Cerdanyola, ciutat que per tenir ubicada la fàbrica Uralita ha patit l’impacte d’aquest element de forma molt intensa hi ha pres algunes actuacions com ara que la seva deixalleria està preparada per a recollir amiant procedent de particulars fins a un màxim de 80 kgs.
  8. Atès que des de Junts per Sant Cugat som conscients que cal la unitat de totes les administracions per atendre amb la necessària determinació aquest greu problema que ha arribat fins als nostres dies i l’administració local, com a administració més propera al ciutadà, no pot abstreure’s d’aquest repte.

 

Per tot l’exposat, des del grup Municipal de Junts per Sant Cugat proposem al ple de Sant Cugat l’adopció  dels següents

 

ACORDS

 

PRIMER.- Iniciar per part de l’ajuntament de Sant Cugat l’elaboració d’un cens d’edificis i espais tant públics com privats amb material de fibrociment dins del nostre terme municipal. Instar a la Generalitat perquè dugui a terme un “mapa de l’amiant” al país, on es recullin les dades que ajudin a la realització d’una diagnosi rigorosa i fiable.

SEGON.- Realitzar campanyes de conscienciació per a reconèixer l’amiant instal·lat i normes d’actuació per treure’l, en col·laboració activa de la població per a detectar els focus d’amiant, especialment aquells ubicats al interior dels habitatges (canonades, dipòsits d’aigua, cobertes, etc. )

TERCER.- Fruit de les actuacions anteriors, elaborar una diagnosi i pautes per realitzar un programa de substitució de l’amiant per materials segurs amb la participació d’entitats veïnals, entitats sanitàries, consell comarcal i Generalitat.

QUART.- Procedir a la retirada i substitució d’amiant, tant aviat com sigui possible de tots els edificis públics, especialment escoles i entorns educatius.

CINQUÈ.- Explorar les línies de subvenció disponibles per a la retirada de l’amiant existents a la diputació i al consorci per a la gestió de residus del Vallès Occidental.

SISÈ.- Elaborar un protocol que fixi  les  condicions  de  procediment  en  els  casos  que aparegui amiant en les obres a la via pública a l’obertura de rases i canalitzacions. En aquest sentit fer pública la distribució de canalització d’aigua potable que encara conté fibrociment a Sant Cugat i les previsions d’anar substituint aquest material

SETÈ.- Incentivar la retirada d’elements de fibrociment en les obres de reforma i rehabilitació d’habitatges que es duguin a terme al nostre municipi.

VUITÈ.- Instar al govern de l’estat espanyol perquè atengui amb justícia a les víctimes afectades de l’amiant i ajudi als familiars i cuidadors en la creació d’un Fons de compensació per a les víctimes de l’amiant.

NOVÈ.- Comunicar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, al Consell Comarcal del Vallès Occidental, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació de Víctimes afectades de l’amiant de Catalunya (AVAAC).

Sant Cugat del Vallès, 1 de setembre de 2021

DESCARREGA’T AQUESTA MOCIÓ