Proposem mesures urgents en la lluita contra l’atur juvenil

MOCIÓ QUE PRESENTA JUNTS PER SANT CUGAT EN FAVOR D’APLICAR MESURES URGENTS EN LA LLUITA CONTRA L’ATUR JUVENIL.

 

EXPOSICIÓ DE FETS

Atès que l’Estat espanyol encapçala la llista de països amb la taxa de desocupació juvenil més alta de la Unió Europea. Concretament, a inicis del 2021, Espanya va registrar un atur juvenil del 39,9%, és a dir, actualment a Espanya 4 de cada 10 joves no poden treballar, sumant un total d’uns 588.000 joves aturats. A més, el sistema contractual i laboral fa que quan aconsegueixen inserir-se al mercat, prop del 40% ho faci amb un contracte temporal que minva les seves possibilitats de construir un projecte de vida autònom i fa que la seva situació sigui precària.

Atès que cada vegada, les i els joves estan més i millor formats i especialitzats acadèmicament. No obstant això, les dades d’abandonament prematur dels estudis entre els joves (17,3%) segueix sent bastant més elevat que la mitjana europea (10,2%). Queda doncs, molta feina per fer no només en termes d’inserció laboral juvenil, sinó també en la millora de la qualificació del col·lectiu i en la relació entre centres acadèmics i empreses.

Atès que, a més, juntament amb la precarietat contractual i el caràcter temporal de la contractació juvenil, la necessitat d’una solució s’ha vist encara més accentuada en el marc de la COVID-19. Això ha provocat un augment de la sobre qualificació i l’explotació juvenil que té greus efectes a llarg termini, ja que a més d’afectar l’atur estructural, també està vinculat a conseqüències negatives sobre els nivells dels salaris i l’estabilitat de el sistema de pensions.

Atès que, actualment, l’Estat espanyol no disposa d’una mà d’obra prou formada per impulsar la competitivitat econòmica a nivell internacional; la qual cosa suposa també un llast per la sortida de la crisi econòmica causada per aquesta pandèmia.

Atès que aquesta situació hauria de preocupar greument al Govern i determinar la desocupació juvenil com una de les principals emergències socials i laborals del país. Les implicacions que es deriven d’aquesta situació són d’ampli calat, i requereixen de mesures ambicioses i valentes, també en l’àmbit municipal, per esmenar el seu context de precarietat i temporalitat.

Atès que Incrementar la contractació juvenil no temporal i la inserció en el mercat de treball de joves a través d’incentius empresarials per a la seva contractació, tal com defensa l’Organització Internacional del Treball, o l’aposta per la formació de sectors de producció estratègics, són part de les mesures que ja s’haurien d’estar desenvolupant.

Atès que la Unió Europea ja ha demanat a Espanya que dins del pla de reformes i inversions per als propers fons europeus vol veure una revisió de les polítiques actives d’ocupació, que “fins ara no han funcionat bé”, una reforma laboral “àmplia i ambiciosa” que aturi “amb serietat” el problema i aconsegueixi reduir el “molt elevat” atur entre la població jove.

D’acord amb l’exposat anteriorment, el nostre grup municipal proposa al Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès l’adopció dels següents

 

ACORDS

 

  1. Instar a les administracions competents a elaborar un Pla Estratègic d’Ocupació Juvenil i a impulsar les mesures necessàries per incrementar l’ocupació laboral i reduir la temporalitat dels contractes entre joves menors de 30 anys.
  2. Instar al Govern espanyol a impulsar reformes en l’àmbit laboral que fomentin la contractació indefinida, a través d’una simplificació dels contractes, millorin l’ocupabilitat dels joves i impulsin la modernització de la negociació col·lectiva.
  3. Instar al Govern espanyol a desenvolupar reduccions significatives o fins i tot alliberar de la quota d’autònoms fins als 36 primers mesos, per joves autònoms menors de 30 anys.
  4. Instar al Govern espanyol a avançar en l’elaboració d’una nova legislació específica que marqui les correctes condicions per desenvolupar el teletreball, i que incorpori les corresponents sancions a tota vulneració d’aquests drets laborals de les i els joves i que estableixi un marc de seguretat laboral en matèria de desconnexió digital, de dret a la privacitat en comptes i dispositius privats, de pagament dels costos domèstics derivats del teletreball, de flexibilitat de les jornades laborals i de conciliació de la vida laboral, familiar i social.
  5. Instar al Govern espanyol a impulsar noves reformes que fomentin incentius per a que les empreses inverteixin en formació per als seus treballadors.
  6. Fomentar la creació de convenis de formació dual i convenis de pràctiques universitàries remunerades entre les empreses i els diferents centres educatius.
  7. Fomentar el desenvolupament i la formació en drets laborals als instituts d’educació secundària.
  8. Potenciar i millorar la infraestructura digital i tecnològica per agilitzar els tràmits de la burocràcia en la posada en marxa de noves empreses.
  9. Notificar aquests acords al Govern d’Espanya, al Congrés dels Diputats , al Senat, al Parlament de Catalunya i als mitjans de comunicació als efectes escaients. Així com també a la Joventut Nacionalista de Catalunya a qui agraïm la feina feta per arribar a aquests acords.

Sant Cugat del Vallès, 8 de setembre de 2021

DESCARREGA’T AQUESTA MOCIÓ