Proposem calendaritzar l’arranjament de la riera de Saladrigues i el torrent de Buscarons

MOCIÓ QUE PRESENTA JUNTS PER SANT CUGAT PER LA CALENDARITZACIÓ DE L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE D’ARRANJAMENT DE LA RIERA DE SALADRIGUES I EL TORRENT DE BUSCARONS

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

  1. Atès que el Ple municipal de setembre de 2015 es va aprovar una moció institucional – promoguda per ICV-EUiA i CUP-PC – per trobar una solució definitiva per la riera de Saladrigues.
  2. Atès que en Junta de Govern, celebrada el gener de 2016, es va acordar la licitació de la redacció del projecte executiu per a la renovació de la xarxa de clavegueram als torrents de Buscarons i de Saladrigues, entre el carrer dels Safareigs, i de la riera de Can Trabal dins al passeig de Can Mora.
  3. Atès que l’any 2018 el Departament de Territori i Sostenibilitat va publicar, mitjançant la Resolució TES/3161/2018, de 18 de desembre, l’informe d’impacte ambiental d’aquest projecte executiu.
  4. Atesa la gran preocupació dels veïns per les afectacions i impacte que té, i que ha estat debatut nombroses vegades al Consell de Barri de la Floresta.
  5. Atès que hi havia certa controvèrsia sobre com havia de ser l’execució del projecte entre l’Ajuntament de Sant Cugat i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).
  6. Atès que, degut a la complexitat de la tramitació del projecte i de l’elevat cost de la seva realització, en el mandat anterior no es va poder dur a terme l’execució de la solució definitiva i, a data d’avui, està pendent la licitació de l’obra d’execució del projecte.
  7. Atès que en el recentment aprovat Pla d’Acció d’Emergència Climàtica, en l’eix 5 relatiu a Infraestructura verda i biodiversitat, hi figura com a punt cinquè “Restaurar rieres, torrents i les zones humides del municipi”.

Per tot l’exposat, se sol·licita al Ple que es prenguin els següents

 

ACORDS

1.- Que el Govern presenti, al més aviat possible, una calendarització per a la resolució i execució del projecte d’arranjament de la riera de Saladrigues i el Torrent de Buscarons.

2.- Que s’incloguin, en l’exercici o exercicis que pertoqui, les corresponents partides pressupostàries al Pressupost Municipal per a la seva realització.

3.- Que s’informi de la concreció dels punts anteriors a les associacions i entitats de la Floresta, al seu Consell de Barri, a l’EMD de Valldoreix i als grups municipals representats en aquest plenari.

Sant Cugat del Vallès, 26 de març de 2021

DESCARREGA’T AQUESTA MOCIÓ