Millorar la seguretat vial de l’Arrabassada

MOCIÓ QUE PRESENTA JUNTS PER SANT CUGAT PER MILLORAR LA SEGURETAT VIAL DE LA CARRETERA DE L’ARRABASSADA

La carretera BP-1417, coneguda amb el nom d’Arrabassada, uneix Barcelona i Sant Cugat. Històricament, la seva construcció es deu a una reivindicació de la pagesia de Sant Cugat que cap a mitjans del segle XIX es dedicaven principalment al conreu de la vinya i necessitaven travessar la Serra de Collserola per poder vendre la seva producció vinícola a Barcelona. Així fou com la Diputació de Barcelona va executar les obres del camí veïnal que va ser realitat pels vols de l’any 1877.

Aquesta facilitat d’accés va afavorir un moviment d’estiuejants barcelonins cap a Collserola i, d’aquest fet, els resultats són visibles encara avui dia amb les urbanitzacions de Can Cortés i Sol i Aire, entre altres.

Ara bé, aquesta carretera ja fa molts anys que té un índex de sinistralitat molt elevat. L’Estudi EuroRAP, publicat anualment i elaborat conjuntament entre el Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC) de manera conjunta amb altres clubs d’automobilistes europeus i la col·laboració del Servei Català de Trànsit, la Diputació de Barcelona i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, ha fet públiques dades preocupants, com per exemple, que durant el trienni 2013-2015 els accidents mortals i greus en el conjunts de les carreteres catalanes va disminuir un 2,5% respecte al trienni anterior, mentre que la mobilitat global a la carretera va augmentar un 1,87%.  Segons aquest informe, el tram de la BP-1417 entre Barcelona i Sant Cugat encapçalava la relació de carreteres catalanes on l’índex de patir un accident de trànsit era més elevat.

Cal recordar que la titularitat d’aquest tram de carretera depèn de la Generalitat de Catalunya, concretament del Departament de Territori i Sostenibilitat, el qual ja va anunciar que duria a terme importants millores a diverses vies catalanes, entre elles, la carretera de l’Arrabassada.

  • Any 2017: el Departament impulsa un projecte de millora de la seguretat viària de tota la carretera. El Departament va mantenir reunions amb els dos ajuntament implicats, Barcelona i Sant Cugat, per acordar solucions, arribant a acords amb ambdós. Es van dur a terme actuacions com fer separador de fluxos a pràcticament tota la traça, millorar senyalització i formigonar algunes cunetes.
  • Any 2018: Davant les dificultats pressupostàries, el projecte s’actualitza com a infraestructura per ser executat dins la bossa de seguretat viària. El cost de les actuacions era aproximadament d’uns 700.000 euros.
  • Anys 2018-2019: es duen a terme noves actuacions com ara actuació als Llimoners, allargament del separador de flux existent a tota la zona de la gossera, i fora de l’àmbit del projecte, actuació molt potent en els talussos.
  • Any 2019: el Departament impulsa la redacció d’un projecte de rotonda al trencall del Tibidabo a la connexió amb la carretera de la Diputació de Barcelona.

Totes aquestes actuacions afavoreixen que, segons l’informe EuroRAP de 2019, la carretera de l’Arrabassada baixi fins a la cinquena posició en risc de sinistralitat després de 3 anys d’ocupar la primera posició en major risc.

Malgrat aquests avenços, sens dubte positius per la seguretat de la via, ens trobem que encara hi tenen lloc diversos accidents.

Per tot l’exposat, el Grup Municipal de Junts per Sant Cugat proposa al Ple de l’Ajuntament la presa dels següents

ACORDS

 

  1. Instar el Govern de la Generalitat a continuar treballant per implementar mesures que garanteixin més seguretat a la BP-1417 en el seu tram entre Barcelona i Sant Cugat i mantinguin la tendència a la baixa en el risc de sinistralitat. Algunes possibles mesures a valorar podrien ser, entre altres, radars en tram, càmeres i separadors físics als revolts.
  2. Instar el Govern de la Generalitat a construir la rotonda d’accés a Can Cortés i aquelles que consideri necessàries en favor d’una mobilitat més segura.
  3. Comunicar l’adopció d’aquests acords als Consells de Barri de les Planes i la Floresta, alGovern de la Generalitat i al Departament de Territori i Sostenibilitat.

Sant Cugat, 30 de setembre de 2020

DESCARREGA’T LA MOCIÓ