L’impuls de la generació d’energia renovable neta per la xarxa de càrrega de mobilitat elèctrica i la reducció de l’impacte social, sanitari, ambiental i econòmic de l’AP7 al Vallès. Les mocions de Junts per Sant Cugat per al Ple Municipal del mes de desembre

També des del Grup Municipal de Junts per Sant Cugat impulsem una declaració institucional en motiu del dia mundial de la Sida, remarcant la gran importància de la lluita contra l’estigma que encara a dia d’avui pateixen les persones afectades, així com també la gran importància d’impulsar la recerca en el marc del Comunicat Conjunt del Dia Mundial de la Sida 2022.

La regidora Núria Fernández, en Roda de Premsa, remarca la gran importància del treball conjunt entre administracions públiques i les entitats del tercer sector social a l’hora de promoure i impulsar la lluita contra l’estigma, des d’un enfocament d’abordatge del VIH/Sida en una perspectiva dels drets Humans. A més a més, la regidora remarca que des de cadascun dels municipis cal sumar-nos i acompanyar el compromís de la comunitat internacional per posar fi a l’epidèmia del VIH com a amenaça per a la salut pública abans de l’any 2030. A més a més, la regidora fa èmfasi en els avenços científics i socials que han permès millorar la qualitat de vida de les persones que tenen VIH, i la implementació de la profilaxis pre-exposició (Prep) com a eina per a reduir el número de casos diagnosticats. Fent pases endavant, des de la ciència, cap a una vacuna que un dia arribarà. Finalment, la regidora Núria Fernández també ha valorat la gran importància del respecte a l’hora d’assolir una societat sense prejudicis, arribant, com diu el lema de la lluita contra la Sida, al zero estigma i al zero VIH.

 

Una de les mocions locals que presentem és una moció per a la generació d’energia renovable neta per a la xarxa de càrrega de mobilitat elèctrica de Sant Cugat. Els motius que ens porten a presentar aquesta moció són ben diversos, alguns d’ells estan relacionats amb les mocions que ja es van aprovar al setembre de 2021 (moció institucional en favor d’incrementar la infraestructura pública i privada de càrrega de vehicles elèctrics a Sant Cugat) i al març de 2022 (moció per instar a l’adopció de noves mesures energètiques per lluitar contra el canvi climàtic). Totes dues mocions, que es van aprovar, instaven a l’adopció de diverses mesures fiscals per al foment del comportament ambientalment responsable, i si s’haguessin aplicat haurien estat un clar avenç en matèria de lluita contra el canvi climàtic, adaptació davant l’emergència climàtica i tot un impuls a l’electrificació de la mobilitat a Sant Cugat. A més a més, cal remarcar que actualment sant Cugat és el tercer municipi amb més vehicles elèctrics de Catalunya, amb un ritme de creixement molt elevat.

És per tots aquests motius que Junts per Sant Cugat instem al Ple Municipal, amb aquesta moció, a encarregar un estudi i disseny per a establir un projecte pilot d’instal·lació de càrrega per a VE que sigui proveïda per energia 100% fotovoltaica de càrrega gratuïta per a residents/empreses i comerços. Encarregant també un estudi d’ubicacions estratègiques on aquesta experiència pugui ser replicada en altres espais oberts, amb la intenció de generar una xarxa municipal de generació de càrrega neta de Sant Cugat. A més a més, instem a l’Ajuntament a compllir amb els acords adoptats a la mencionada moció del mes de març de 2022: que l’Ajuntament formuli i presentanti una proposta concreta de modificació de les ordenances mencionades a la moció aprovada.

El regidor Albert Salarich, en Roda de Premsa, fa especial èmfasi en la necessitat de desplegar punts de càrrega neta (solar) per a grans aparcaments, per al foment de la transició a les energies verdes, especialment orientada a les persones que tenen més dificultats a l’hora de tenir un punt de càrrega privat. Impulsant, en definitiva, les “fotolineres” (un nou concepte innovador d’estació de càrrega autoabastida amb energia solar). Fomentant alhora punts de càrrega en zones comercials mitjançant, alhora, el foment de zones d’aparcament gratuït a les places de recàrrega. “La implantació de punts de recàrrega pot esdevenir un important motor econòmic per a la nostra ciutat, per a les activitats minoristes i industrials i també a d’altres activitats relacionades.” També remarca la importància de la iniciativa que impulsem per aconseguir que Sant Cugat compleixi amb els objectius climàtics i mediambientals de descarbonització de la mobilitat.

 

L’altra moció que presentem en el ple municipal del mes de desembre és la moció a favor del dret a la mobilitat sostenible i de la reducció de l’impacte social, sanitari, ambiental i econòmic del col·lapse de l’AP7. Els motius que ens porten a presentar la següent moció també són molts, i estan fonamentats en els actuals negatius impactes que està provocant actualment l’AP7 en el Vallès, degut principalment al col·lapse viari que s’està experimentant juntament amb el seu lateral B30. A més a més, aquesta situació s’agreuja (tal com indiquen informes de la Cambra de Barcelona i de Foment del Treball) amb l’actual dèficit d’inversió pública estatal en infraestructures a Catalunya.

Amb aquesta moció instem a les administracions competents a realitzar a la major brevetat les inversions necessàries per dotar la R8 de tota la seva capacitat operativa potencial. Aquestes inversions hauran d’incorporar les relacionades amb els diversos intercanviadors o estacions nodals entre les diverses xarxes existents, entre les quals les dues que afecten Sant Cugat a Volpelleres i HGC. També instem a les administracions competents a prioritzar d’una vegada l’execució del Corredor Mediterrani, i a planificar i executar d’una vegada per totes les obres del quart cinturó en els trams que resten pendents, sempre amb ple respecte a la imprescindible preservació dels espais naturals, i minimitzant sempre l’afectació als nuclis urbans i prioritzant la sostenibilitat.

També instem a totes les administracions competents a accelerar la descarbonització de la mobilitat, i a que s’estudïi i implantin elements inhibidors de les emissions derivades de la mobilitat, així com preveure sempre que sigui possible el soterrament de les vies tant ferroviàries com viàries que travessen el país. Cal que les administracions competents innovin en l’aprofitament energètic de les infraestructures, tal com comencen a fer altres països. Particularment amb iniciatives com ara la instal·lació de sostre solar a autopistes i altres vials, paviments solars i de càrrega de bateries per inducció o en l’aprofitament eòlic del pas de vehicles.

Aquesta mateixa moció també insta a les administracions competents a repensar l’estructura institucional catalana per afavorir un millor equilibri territorial, una millor distribució de la demanda i de la renda així com l’extensió de la igualtat d’oportunitats i de les condicions de qualitat de vida en el conjunt del territori.

El regidor Carles Brugarolas, en Roda de Premsa, ha donat a conéixer aquests punts principals de la moció.

 

Trobaràs en els següents enllaços les mocions que presentarem al Ple Municipal del mes de desembre:

MOCIO_JUNTSXSTC_MOBILITAT_SOSTENIBLE_AP7

MOCIO_JUNTSXSTC_ELECTRIFICACIO

Declaracio Institucional Dia Mundial de la Sida 2022

 

Des de Junts per Sant Cugat continuem treballant pel Sant Cugat que estimem. 

Sant Cugat, dimarts 13 de desembre de 2022.