Junts treballs per acabar amb les pintades de parets i mobiliari urbà de Sant Cugat

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER SANT CUGAT PER INSTAR EL GOVERN A PRENDRE MESURES PER FOMENTAR EL CIVISME I ERADICAR LES PINTADES I ELS GARGOTS DE LES PARETS DE SANT CUGAT

 

Exposició de fets

Les successives onades del baròmetre municipal venen assenyalant un deteriorament progressiu de l’estat de la ciutat. Segons el nostre parer són diversos els elements que perjudiquen la qualitat urbana: la brutícia, l’estat dels parcs i jardins, el desordre… i les pintades i gargots a parets o qualsevol altre element situat a l’espai públic. Quan es produeixen als edificis públics és el propi Ajuntament el que vetlla per la seva correcció, repintant o aplicant els tractaments que siguin necessaris, amb un cost molt rellevant i evidentment evitable.

Malauradament, però, l’Ajuntament no pot actuar als edificis o altres elements dels quals no és titular cosa que sovint provoca que aquestes accions que atempten contra la qualitat de l’espai públic perllonguin els seus efectes en el temps.

La presència de pintades i gargots de manera estable a l’espai urbà convida a noves accions anàlogues. Per això creiem que és rellevant posar en marxa les mesures que resultin convenients per millorar aquest aspecte, que no és menor, de la qualitat de vida a la nostra ciutat

Per tot l’exposat, proposem al Ple Municipal l’adopció dels següents

ACORDS

  1. Agrair i posar en valor la feina dels serveis públics de l’Ajuntament que treballen en la millora i la conservació de l’espai públic.
  2. Posar en marxa una campanya de conscienciació allà on es consideri oportú sobre com impacten les pintades i els gargots en el dia a dia de la ciutat. En particular, podria tenir sentit a escoles de secundària i instituts del municipi i a algunes entitats.
  3. Instar les administracions competents a habilitar mecanismes específics per generar recursos directament habilitats a aquesta finalitat, la correcció dels desperfectes a l’espai públic causats per actituds incíviques com les descrites en aquesta moció. Una possible opció seria la d’establir un gravamen específic imposat per la Generalitat sobre la comercialització dels instruments més habitualment utilitzats per aquesta mena d’actuacions (esprais, etc.).
  4. Redactar un conveni marc entre l’Ajuntament i la resta d’administracions públiques titulars d’edificis o altres elements que reben pintades i gargots o altres actuacions que deterioren la qualitat urbana. Mitjançant aquest conveni l’Ajuntament estaria habilitat per actuar en aquests espais dels quals no és titular i repercutiria la despesa en l’administració de què es tracti.
  5. Redactar un conveni tipus susceptible de ser signat entre l’Ajuntament i els representants de les propietats privades del municipi, com ara les comunitats de propietaris, que igual que en el cas anterior habiliti l’Ajuntament per actuar en aquests espais dels quals no és titular i repercutiria la despesa en la propietat de què es tracti, en aquest cas, de manera compartida.
  6. Revisar i proposar millores en els mecanismes coercitius de què disposa l’ajuntament per evitar i sancionar, si s’escau, aquesta mena de comportaments.
  7. Comunicar aquesta moció al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a les associacions municipalistes i a la Federació d’Associacions de Propietaris i Veïns del nostre municipi.

DESCARREGA’T AQUESTA MOCIÓ