Proposem eximir del TM a persones en risc d’exclusió, comerciants, restauració, oci nocturn, autònoms i pimes a causa de la Covid-19

El grup municipal de Junts per Sant Cugat va presentar el 6 de novembre de 2020 un nou
paquet de propostes a la Taula del Tribut Metropolità de l’Ajuntament de Sant Cugat que es reunirà novament el 12 de novembre. Segons es va acordar a la darrera reunió de la Taula, les conclusions que s’adoptin seran elevades al ple municipal d’aquest mes de novembre per la via del tràmit d’urgència. En cas de ser aprovades, seria aleshores l’Ajuntament de Sant Cugat qui formalment les presentaria als òrgans de govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Algunes de les propostes haurien de ser presentades en forma d’al·legació a l’Ordenança fiscal metropolitana que regula el Tribut Metropolità (TM); la resta es presenten com a propostes de resolució.

Junts per Sant Cugat insisteix en la inequitat del TM, un tribut que presenta indicis clars
d’il·legalitat. Planteja un cop més la necessitat de replantejar-lo des de zero per garantir que els ingressos de l’AMB siguin equitatius i jurídicament consistents i no es posi en perill la prestació de serveis de l’AMB a la ciutadania.

Junts per Sant Cugat no comparteix que l’AMB formuli una proposta d’ordenança que sembla aliena a les actuals circumstàncies de patiment social i econòmic. A tall d’exemple, la restauració i l’oci nocturn estan rebent aquests dies els rebuts del TM de 2020, estant tancats.

Per això, per pal·liar almenys una part dels defectes del TM, ha elaborat una bateria de
propostes:

Eximir del pagament del TM de 2021 i retornar via ajuntaments el de 2020 per als
col·lectius següents:

o Persones i famílies en risc d’exclusió

o Comerços de menys de 500 m2

o Restauració i oci nocturn

o Autònoms i pimes afectats per la pandèmia

Establir una rebaixa general del 15% per adaptar-lo a la conjuntura, via ordenança
l’any 2021 i via subvenció als ajuntaments, que l’hauran de repercutir en els
contribuents, respecte a la recaptació liquidada de 2020.

Modificar, homogeneïtzar i ampliar el criteri d’exclusió dels habitatges primera
residència amb menor valor cadastral, que arribarien al 20% del total.

En el capítol de les resolucions, Junts per Sant Cugat proposa també que es reguli com
repercuteix el TM en els contractes de lloguer. Considera que en els contractes subscrits a
partir de 2019, que ja recullen en les rendes pactades la millora del cost del transport públic,
aquesta transferència del cost que implica el TM dels propietaris cap als llogaters estigui
prohibida.

Finalment, Junts per Sant Cugat insta un cop més a incloure en la tarifa plana de la zona 2 els títols de transport que van quedar exclosos (gent gran, joves…) i a homogeneïtzar el cost del transport públic amb municipis de fora de l’AMB (com ara Rubí, Terrassa i Sabadell) per evitar la discriminació a la ciutadania dels municipis que més interacció hi tenen.