Junts proposa crear una comissió de seguiment del sector de la Torre Negra

MOCIÓ QUE PRESENTA JUNTS PER SANT CUGAT PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE L’ÀMBIT DE TORRE NEGRA

 

EXPOSICIÓ DE FETS

  1. Atès que Torre Negra és una masia romànica fortificada que data de l’any 1145, que va ser reconstruïda entre els segles XIV i XV i que, actualment, està inclosa en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya amb el màxim grau d’interès i de protecció.
  2. Atès que el govern municipal va anunciar en roda de premsa de novembre de 2020 el seu interès en adquirir Torre Negra per un import de 2.8 milions d’euros.
  3. Atès que ha transcorregut el termini anunciat de 6 mesos per a l’elaboració dels informes i estudis preceptius per a continuar amb el procediment de compra esmentat.
  4. Atès que també es va informar que l’Ajuntament elaboraria una proposta de gestió dels espais agro-forestals de la finca per tal d’assegurar-ne el manteniment i qualitat paisatgística que havia d’incloure, igualment, una proposta de possibles usos culturals, mediambientals, educatius i socials.
  5. Atès que, segons hem sabut per la premsa que reunits l’Ajuntament i l’Associació de Propietaris de Torre Negra, han conclòs que el litigi, relatiu a la modificació del planejament a la zona per concretar si pot ser protegit com a sòl no urbanitzable, haurà de ser resolt judicialment.
  6. Atès que la sentència judicial condicionarà les opcions i usos d’aquest espai que es vol sigui equipament públic.

 

Per tot l’exposat, el nostre grup municipal proposa al Ple municipal l’adopció dels següents

 

ACORDS

ACORD 1: Que es constitueixi una Comissió de Seguiment de tot l’àmbit de Torre Negra (incloent-hi la compra anunciada), amb la participació dels grups municipals i entitats interessades.

ACORD 2: Que es convoqui la primera reunió d’aquesta comissió abans de l’estiu per tal de donar trasllat dels informes, estudis i propostes elaborats fins ara, així com de la situació actual en què es troba el procediment de compra de la finca.

Sant Cugat del Vallès, 2 de juny de 2021

DESCARREGA’T AQUESTA MOCIÓ