Junts presenta una moció sobre l’increment de la llum

MOCIÓ QUE PRESENTA JUNTS PER SANT CUGAT SOBRE L’INCREMENT DEL PREU DE LA LLUM

Exposició de fets

 

 1. Atès que des del passat 30 d’agost el preu mitjà diari de l’electricitat en el mercat va tornar a disparar-se de manera considerable, arribant a unes xifres de record. Aquestes xifres, les quals no s’espera que cessi el seu increment són dades que no es veien des del setembre del 2008, quan la fallida de la companyia de serveis financers Lehman Brothers va provocar la major crisi econòmica europea dels últims 50 anys.
 2. Atès que aquest increment del preu de la llum ha estat ocasionat, per la forta revalorització del gas natural en els mercats internacionals, i l’augment del preu del Co2, que sumat a les temperatures elevades d’aquest estiu ha provocat un augment desencadenat de la factura elèctrica de tot el territori espanyol.
 3. Atès que a banda de l’augment del preu de la llum, aquest increment del preu del gas també ha afectat la indústria pesant i a les cadenes de subministrament, no només d’Espanya sinó de tot el món, per tant aquesta crisi elèctrica podria provocar una crisi de subministrament d’altres sectors econòmics, com ara el sector alimentari, ja que moltes empreses han aturat parcialment o reduït la seva activitat a causa de l’increment del preu de la llum.
 4. Atès que al Congrés dels Diputats de Madrid, s’ha iniciat una comissió no permanent per abordar l’increment del preu de la llum i la millora del sistema elèctric, ja que és necessari aclarir aquests pics històrics de les últimes setmanes. Ara bé, caldrà veure si aquesta comissió d’estudi, que no d’investigació, com demanaven algunes entitats polítiques, no ha de ser una excusa per evitar mesures urgents i contundents per la reducció del cost de la llum a les factures de les cases de la gent.
 5. Atès que aquest fet ens sembla insuficient, ja que aquesta comissió té un termini establert per desenvolupar la feina de sis mesos, prorrogables al venciment d’aquests, per tant sembla que estan evitant dur a terme mesures urgents, que són les que es necessiten ara mateix, i només s’estan posposant les accions.
 6. Atès que Catalunya, per la seva banda necessita un model energètic que substitueixi progressivament els combustibles fòssils per energies renovables, fixant-nos l’objectiu del 32% fins a l’any 2030 i el 100% pel 2050 d’acord amb els criteris de la Unió Europea. Es evident que dins l’Estat espanyol i amb el fort pes de les empreses energètiques de l’IBEX serà molt difícil poder decidir per nosaltres mateixos, i sobretot poder reduir de forma dràstica el preu de l’energia, que és un dels més alts d’Europa, i que afecta greument la nostra competitivitat.
 7. Atès que no obstant això̀, mentre no esdevenim Estat ens proposem dur a terme accions com ara la llei per la transició́ energètica i avançar tant com puguem en aquests objectius, incloent-hi la lluita contra l’oligopoli i l’increment de la competència per reduir els preus abusius, entre altres mesures.
 8. Atès que l’energia és un dret fonamental i les administracions públiques s’han de preocupar per garantir aquest accés. És per això que desplegar mitjans per garantir l’accés a l’energia per part dels ciutadans que es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica, com estableix la Llei 24/2015, ha de ser un objectiu real de les administracions municipals del territori català.
 9. Atès que alhora, cal fomentar la competència en el sector energètic perquè̀ estigui al servei dels usuaris, eliminant les barreres injustificades a l’entrada de nous operadors i productors, i facilitant la creació́ de les comunitats energètiques, treballant per l’eliminació́ dels oligopolis i el sistema tarifari d’implantació́ de preus, per reduir significativament el preu de l’energia tant per a les famílies com per acabar amb la discriminació́ que pateix el teixit empresarial i industrial del país respecte a altres territoris.
 10. Atès que aquesta crisi elèctrica té un impacte molt gran sobretot en les famílies més vulnerables, que l’han patit de manera més agreujada, ja que s’ha sumat a la crisi provocada per la pandèmia. Tanmateix això afecta les administracions municipals que no disposen d’eines per fer front de manera adequada aquesta crisi i n’estan patint molt l’impacte.
 11. Atès que a banda de l’increment del preu de la llum, aquest greuge elèctric també afecta al sistema elèctric, ja que són molts els ajuntaments que ja pateixen una insuficiència en el manteniment i la inversió de la xarxa elèctrica, portant a què cada cop siguin més freqüents talls en el subministrament elèctric dels nostres barris.
 12. Atès que davant de l’escalada de preus de la llum i el seu impacte directe en les economies familiars dels nostres veïns i veïnes, encara més agreujat pel context de crisis causada per la Covid-19, és d’estricta necessitat trobar solucions per millorar la vida dels ciutadans dels municipis catalans de manera immediata.

 

Per tot això, des del grup municipal de Junts per Sant Cugat proposem al Ple l’adopció dels següents acords:

ACORDS

 

Primer.- Instar al Govern d’Espanya, que la factura de la llum per aquest any 2022 es mantingui semblant a la del 2018, anant un pas més enllà del que va prometre la portaveu de l’executiu Isabel Rodríguez en roda de premsa per finals de l’any 2021.

Segon.- Dur a terme un nou model energètic basat en energies renovables, l’autoconsum i la participació tant de les administracions públiques com de la ciutadania tal i com marca l’Acord de Paris.

Tercer.- Instar al Govern espanyol a dur a terme mesures urgents sobre aquest greuge energètic i alhora està a sobre per què la comissió d’estudi creada per part del Govern espanyol treballi de maneta eficient i trobi solucions immediates.

Quart.- Garantir l’accés de tota la ciutadania a l’energia, tal com marca Llei 24/2015, com a dret fonamental.

Cinquè.- Notificar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya i al Govern de l’Estat espanyol.

Sant Cugat del Vallès, 11 de gener de 2022

DESCARREGAT’A AQUESTA MOCIÓ