Junts presenta una moció per igualar el pressupost d’esports de Sant Cugat a la mitjana de la provincia de Barcelona i Catalunya

MOCIÓ DE JUNTS PER SANT CUGAT PER A ACONSEGUIR IGUALAR EL PRESSUPOST D’ESPORTS DE SANT CUGAT AMB LA MITJANA DE LA PROVINCIA DE BARCELONA I DE CATALUNYA

1-Atès que la pràctica físico-esportiva té una funció cada vegada més rellevant dins del portafoli de serveis públics que un ajuntament posa a disposició de la seva ciutadania.

2- Atès que segons apunta el cercle de comparació intermunicipal de la Diputació de Barcelona, del foment d’aquesta pràctica, el govern local pot influenciar positivament en el teixit social en: la millora de la qualitat de vida de les persones i de la seva salut, en la potenciació de les relacions socials en la comunitat i en el foment de l’associacionisme i l’esport de competició.

3- Atès que segons la O.M.S un 60% dels 35 milions de defuncions són degudes a malalties cròniques entre les quals destaquen les cardiovasculars, el càncer, les malalties respiratòries cròniques i la diabetis. Entre els principals factors de risc de les malalties cròniques hi ha: una alimentació inadequada, la INACTIVITAT FÍSICA i el consum de tabac.

4- Atès que per a lluitar-hi adequadament la O.M.S. va aprovar en el transcurs de la 57 assemblea mundial de la salut (2005) la: “Estratègia mundial sobre règim alimentari, activitat física i salut” es va valorar que per cada 1 euro invertit de manera exclusiva en promoció esportiva es produeix un estalvi aproximat de 50 euros en salut, acumulats en 15 anys. Actualment i la situació de post-pandèmia ens està deixant escenaris d’increment del sedentarisme i salut mental on la pràctica esportiva hi pot posar solució.

5- Atès que l’any 2016, l’Ajuntament de Sant Cugat, atesa la necessitat d’establir les estratègies del sistema esportiu de què gaudeix la ciutat, va impulsar la realització del Pla Estratègic de l’Esport de Sant Cugat (PEESC). L’objectiu d’aquest estudi, era conèixer la situació actual del sistema esportiu municipal, preveure’n les problemàtiques existents i proposar-ne millores. El govern municipal compta amb tota la informació necessària recollida al Pla Estratègic de l’Esport 2017-2026.

6- Atès que aquesta labor de l’alfabetització física no la pot fer l’administració local sola, i que hi tenen un paper fonamental tot el teixit d’entitats esportives que acompanyen la formació en l’esport de la ciutadania amb un itinerari de 7 fases recollit en el Pla Estratègic de l’Esport i que va des de la 1. Introducció a una vida activa (de 0 a 5 anys). 2. Bases de l’activitat física i l’esport (de 6 a 9 anys). 3. Especialització de la pràctica esportiva (de 10 a 12 anys). 4. Continuïtat de la pràctica esportiva (de 12 a 16 anys). 5. Consolidació de la pràctica esportiva com estil de vida (de 17 a 29 anys). 6. Activitat física per una vida saludable (de 30 a 59 anys). 7. Activitat física per un envelliment actiu (a partir de 60 anys).

7- Atès que Sant Cugat compta amb un volum de població jove considerable (20.000 hab aprox) i que podem incidir positivament en l’alfabetització física d’aquests, i per tant amb una futura ciutadania saludable.

8- Atès l’esforç que fan les entitats esportives en aquest tema, el teixit associatiu i la col·laboració publico-privada és considerable a la nostra ciutat. Prop del 60% de l’esforç d’alfabetització física el realitzen aquests col·lectius indispensables per potenciar i/o consolidar el foment de l’associacionisme i l’esport, així com la potenciació de millor convivència entre diferents segments de la població

9- Atès que el Pla Estratègic de l’Esport de Sant Cugat detalla que el pressupost municipal de l’Ajuntament dedica un 4,7 % de despesa corrent en l’àmbit esportiu (incloses les concessions). Segons els resultats del 2019 del Cercle de Comparació Intermunicipal d’Esports, que elabora la Diputació de Barcelona i en què la ciutat de Sant Cugat hi participa, el % de mitjana de ciutats de + 60.000 habitants correspondria a un 6,5%.

10- Atès que de la mateixa forma, i segons dades del mateix Cercle de Comparació Intermunicipal d’Esports, en la despesa per habitant, el pla determina que a Sant Cugat és de 55,4 €/hab 2017 i que s’hauria de situar en 62,6 €/hab, això en l’any 2017.

11- Atès que, segons el Portal de Transparència de Catalunya, al 2020 la despesa per habitant en Esport és de 38 €/hab. (un -12,29% menys que l’any anterior), i que se situa molt lluny de la mitjana de la província de Barcelona (113,22 €/hab.+ 56,73% respecte l’any anterior) i també de la mitjana nacional (131,01 €/hab. +72,36% respecte l’any anterior.

12- Atès que l’actual govern municipal de l’Ajuntament de Sant Cugat tot i reflectir en el PAM un punt específic per a “Reforçar les polítiques culturals, d’esports i de lleure democratitzant-ne l’accés, fomentant-ne la diversitat impulsant el teixit associatiu(5.3)” porta en canvi reduint la despesa en esports respecte la mitjana provincial i nacional des de l’inici de la present legislatura.

13- Atès que és encara més destacable constatar que la despesa en promoció i foment de l’esport per habitant al 2021, és un -20% respecte l’any 2019 situant-se en 8,3 €/hab. (13,16 €/hab. provincial – 13,47 €/hab. Nacional).

14- Atès que segons les dades que aporta el Pla Estratègic de l’Esport, el Cercle de Comparació de la Diputació de Barcelona i el Portal de Transparència de Catalunya per a acostar-se a la mitjana de la província de Barcelona l’Ajuntament de Sant Cugat hauria d’incrementar almenys en un 200% el suport al teixit associatiu i les polítiques de promoció de l’esport i l’activitat física.

ACORDS

  1. Posar al dia els recursos pressupostaris destinats a la pràctica i promoció de l’esport de la ciutadania de Sant Cugat, acostant-los a la mitjana d’altres ciutats de Catalunya, tal com indica el Pla Estratègic de l’Esport. (+2 M€)
  2. Reconèixer pressupostàriament l’esforç de les entitats esportives i operadors locals en el procés d’alfabetització física dels/les joves de Sant Cugat. Incrementant en un mínim d’un 200% el suport que reben acostant-los a la despesa mitjana d’euros/habitant en matèria d’esport de la província de Barcelona i també en l’àmbit Català.
  3. Impulsar la potenciació de l’esportista santcugatenc, creant mecanismes de vinculació entitat-ciutadà/na de SantCugat per assegurar que aquests recursos suplementaris dedicats a l’alfabetització física que dedica l’administració local arriben a aquells empadronats/es de la nostra ciutat a través de les entitats esportives.
  4. Crear noves línies de suport específic a entitats de Sant Cugat amb esportistes de primer nivell d’especialitats individuals o col·lectives empadronats/es a Sant Cugat perquè aquests puguin desenvolupar esport a la seva ciutat.
  5. Crear mecanismes que permetin vetllar perquè cap infant o adolescent no es quedi sense fer pràctica esportiva per motius econòmics o d’espai així com ajudar a que aquells que no practiquen esport ho puguin fer a la seva ciutat.
  6. Posar en coneixement del Consell de l’Esport de SantCugat i de la Comissió Operativa de l’Esport de Sant Cugat aquest nou escenari pressupostari per poder dibuixar les futures accions basades en la diagnosi que presenta el Pla Estratègic de l’Esport de Sant Cugat.

 

Sant Cugat del Vallès, 3 de gener de 2022

DESCARREGA’T AQUESTA MOCIÓ