Junts per Sant Cugat proposa celebrar el Dia Universal de la Infància

MOCIÓ QUE PRESENTA JUNTS PER SANT CUGAT PER CELEBRAR EL DIA UNIVERSAL DE LA INFÀNCIA

Exposició de fets

 1. Atès que el 20N se celebra el Dia Universal de la Infància des de l’any 1954. Igualment, se celebra l’aniversari de la Declaració Universal dels Drets de l’Infant que es va aprovar a l’Assemblea General de la ONU l’any 1959. Tot i que aquesta declaració no tenia caràcter vinculant, 30 anys més tard, també un 20 de novembre, es va aprovar la Convenció dels Drets de l’Infant, d’obligat compliment per tots els països que l’han signada.
 2. Atès que la infància és una etapa vital irrepetible en la que prenem consciència de la nostra condició i ens formem com a futurs adults. Del nostre entorn i de l’educació que rebem depèn que creixem sans, segurs, protegits i formats. El lloc de naixement no hauria de ser un obstacle per aquest fi.
 3. Atès que els infants són un col·lectiu vulnerable que cal protegir i defensar; són ells qui més pateixen les crisis del món però no haurien de ser ells qui lluitessin per un món millor a causa de les mancances dels adults. Aquest fet, per si sol, és tot un repte.
 4. Atès que la pandèmia causada per la COVID-19 ha tingut una clara repercussió tant en infants com en joves, ja que no únicament ha posat en risc els seus drets a l’educació, l’oci i la salut, entre altres, sinó que les conseqüències d’aquestes vivències en el seu desenvolupament encara són imprevisibles.
 5. Atès que la Convenció dels Drets dels Infants determina un seguit de drets, que inclouen els relatius a la vida, la salut, l’educació, el dret a jugar, a la vida familiar, a estar protegits de la violència, a no ser discriminats i al fet que  les seves opinions siguin escoltades.
 6. Atès que educar en el coneixement dels propis drets és cabdal per a construir un món millor per a la infància i contribuir a l’apoderament dels infants i joves.
 7. Atès que Sant Cugat és ciutat amiga de la Infància des del 2012 i té una població de més de 17.000 infants (un 20% de la població).
 8. Atès que a Sant Cugat funciona un Consell dels Infants des de fa molts anys i disposa d’un pla d’infància i adolescència vigent.
 9. Atès que tant l’Agenda 2030 com els ODS promouen unes ciutats i nuclis urbans més resilients, sostenibles i inclusius.
 10. Atès que les ciutats adaptades a la infància són ciutats adaptades a tothom.
 11. Atès que a Sant Cugat s’han iniciat accions per afavorir la pacificació dels centres educatius.

Per tot l’exposat, Junts per Sant Cugat proposa l’adopció al Ple municipal dels següents

ACORDS

PRIMER.- Ampliar l’abast de  l’Observatori sociològic incloent consultes sobre la ciutat i els seus serveis a persones de menys de 16 anys amb la finalitat d’obtenir informació i opinió sobre l’estat de la ciutat i possibles millores de l’espai públic provinents d’aquestes franges d’edat.

SEGON.- Incloure el  Consell dels Infants i el Consell de Joves, com subjectes actius, en el procés de participació sobre el disseny del nou barri Can Ametller així com en qualsevol altre projecte relacionat amb la millora i transformació de la ciutat.

TERCER.- Treballar amb els Infants i Joves així com amb tots els agents educatius i persones expertes, un programa de reflexió sobre el dret al medi ambient i la ciutat que aporti coneixement i propostes per implantar de forma immediata a la ciutat i sobretot, a l’entorn dels centres escolars.

QUART.-  Instar al departament de Salut a incrementar els serveis relacionat amb la Salut Mental dirigits a infants i joves així com a col·laborar en el disseny d’un programa municipal específic, en el marc del Pla de dinamització educativa, que contribueixi a la millora del benestar emocional dels infants i joves del municipi.

Sant Cugat del Vallès, 26 d’octubre de 2021

DESCARREGA’T AQUESTA MOCIÓ