Junts per Sant Cugat impulsem una estratègia compartida de protecció i promoció de Collserola

MOCIÓ DE JUNTS PER SANT CUGAT PER A LA PROTECCIÓ DEL PARC NATURAL DE COLLSEROLA

Exposició de fets

 

 1. Atès que amb l’aprovació del Decret 146/2010 de 19 d’octubre de la Generalitat de Catalunya, la Serra de Collserola queda protegida com a Parc Natural pel seu interès natural i agrari dins del sistema d’espais oberts de l’àmbit metropolità. Amb aquest canvi de protecció, la Generalitat de Catalunya entra en el Consorci del Parc de Collserola i reforça l’objectiu de conservació enfront de la protecció merament urbanística.
 2. Atès que La Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres, preveu la creació d’una xarxa ecològica europea de zones especials de conservació: la xarxa Natura 2000. Aquesta xarxa està formada per les zones que continguin hàbitats o espècies considerades d’interès comunitari. En aquest sentit, l’Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 5 de setembre de 2006, pel qual s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC) inclou la Serra de Collserola, que correspon a la totalitat de l’espai inclòs en el Pla d’Espais d’Interès Natural. La Serra de Collserola acull importants poblacions i mostres d’espècies i hàbitats d’interès comunitari en molt bon estat de conservació, i, a més, disposa d’una situació estratègica pel que fa a la millora de la connectivitat ecològica de la xarxa
 3. Atès que el Parc Natural de la Serra de Collserola està regulat per l’acord de govern/48/2021 publicat al DOGC el 9 d’abril de 2021 i queda protegit pel Pla Especial de Protecció del Media Natural i del Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat) com a instrument per a garantir la màxima protecció i conservació d’aquests sistemes naturals de vital importància per a tot l’espai metropolità.
 4. Atès que s’ha aprovat la Modificació puntual del Pla general metropolità en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola (MPGM), per tal adaptar el planejament metropolità, de 1976 a la realitat existent, a la legislació més recent i al mateix PEPNat
 5. Atès que El Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), aprovat per Decret 328/1992, de 14 de desembre, de la Generalitat de Catalunya, desenvolupa la previsió del capítol III de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals establint un àmbit de protecció de la Serra de Collserola que és el mateix que el Pla Especial d’Ordenació i Protecció del Medi Natural del Parc de Collserola i que exclou les zones qualificades de sòl urbà i de sòl urbanitzable.
 6. Atès que el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola és una entitat pública de caràcter associatiu i de naturalesa institucional i local que té per objectiu la gestió i desenvolupament del Pla Especial d’Ordenació i de Protecció del Medi Natural del Parc de Collserola. Està constituït per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, els nou municipis amb territori al Parc: El Papiol, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, Barcelona, Montcada i Reixac, Cerdanyola del Vallès i Sant Cugat del Vallès i l’EMD. de Valldoreix
 7. Atès que la comunitat científica i internacional s’ha reunit recentment a la COP26 a Glasgow i ha conclòs que la Península Ibèrica està abocada a ser un territori més àrid, sec i vulnerable. No totes les regions del planeta patiran d’igual manera les conseqüències. Per primera vegada, l’informe de l’IPCC ha segmentat les seves conclusions per àrees geogràfiques, una informació que s’ha presentat en un nou atles interactiu desenvolupat pel Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i que revela que la zona del Mediterrani afrontarà un augment de la temperatura superior a la mitjana global: en un escenari d’emissions moderades, la pujada estimada depassaria els tres graus.
 8. Atès que durant els últims 71 anys, la temperatura mitjana anual ha augmentat 1,8 ºC a Catalunya. L’estació que presenta una diferència més elevada és l’estiu (+0,37 °C per decenni) i la que menys és la tardor (+0,21 °C per decenni), segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya en el seu Butlletí Anual d’Indicadors Climàtics (BAIC 2020).
 9. Atès que el mes de setembre de 2021 és el màxim exponent de la sequera que representa aquest any en la sèrie des de 1914 d’acord amb els indicadors de l’Observatori Fabra. El setembre de 2021 ha marcat 23mm de pluja enregistrats esdevenint el període de 12 mesos més sec de la sèrie climàtica des del 1914 amb tan sols 306.5mmm recollits des de l’octubre de 2020 -amb una pluviometria retallada del del 50% anual.
 10. Atès que el Consorci del Parc Natural de Collserola està treballant amb el Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya per un nou pla de prevenció d’incendis. Cal tenir en compte els incendis de sisena generació que han patit a Portugal, per exemple, suposen un risc extrem: el parc podria veure’s completament cremat en menys de vuit hores.
 11. Atès que la pèrdua d’activitat agrícola i ramadera ha creat un continu boscós i un sotabosc que son claus per a la propagació ràpida d’un futur incendi. Les zones agrícoles formen part del mosaic paisatgístic i tenen un paper rellevant com a generadores de rendes econòmiques, en la lluita passiva de la prevenció d’incendis forestals i en la creació i manteniment de diversitat d’hàbitats, i per tant d’espècies vegetals i animals. El propi Consorci té un Pla Agropecuari que té com a objectiu recuperar usos i aprofitaments agrícoles i ramaders i el seu desenvolupament de manera ordenada i compatible amb la protecció de l’espai natural i que afavorir la conservació de la qualitat ambiental i paisatgística del Parc així com la prevenció d’incendis.
 12. Atès que la prova pilot del projecte Life Climark de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i l’EMD de Valldoreix cofinançat per la Unió Europea està en marxa amb l’objectiu de preparar el bosc entre la masia de Can Monmany i el Puig Madrona amb un total de 10,2 hectàrees on es disminuirà el volum i continuïtat de la biomassa essent aquest un projecte que també tindrà lloc a Sant Feliu de Llobregat.
 13. Atès que Sant Cugat compta amb una societat civil organitzada com els grups d’autoproducció i les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF).
 14. Atès que varies associacions de veïns i veïnes han manifestat desconeixement sobre com han d’actuar en cas que es produeixi un incendi o quines actuacions i decisions han de prendre a les seves llars per evitar-los.
 15. Atès que Sant Cugat compta amb una prova pilot per llançar un servei de ramats des de l’any 2016 amb l’objectiu que aquests animals facin el manteniment de les franges de risc d’incendis, allà on el treball mecànic no arribi i de reduir el sotabosc.

 

Per tot l’esmentat, proposem al Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès l’adopció dels següents

 

ACORDS :

PRIMER. Potenciar la creació de mosaics agroforestals que trenquin amb la continuïtat del bosc recuperant l’activitat agrícola a Collserola

SEGON. Promoure la col·laboració público-privada amb els grups d’autoproducció existents i la coordinació amb les ADF així com l’impuls de nous grups d’autoproducció allà on en manquin

TERCER. Facilitar la instal·lació d’un centre logístic de productes forestals que doni sortida a aquest recurs renovable amb l’objectiu de crear des de la proximitat productes i materials aptes per a la construcció i productes energètics

QUART. Instar al Consorci del Parc Collserola a incentivar la cooperació en la gestió agroforestal per facilitar l’aclarida d’arbres tant a les parcel·les de titularitat pública com les privades

CINQUÈ. Implantar definitivament el Pla de servei de ramats impulsat per l’ajuntament de Sant Cugat l’any 2016

SISÈ. Crear una estratègia de formació i informació destinada a tot el veïnat que viu al Parc Natural de Collserola amb l’objectiu de tenir una ciutadania que actuï amb prevenció i responsabilitat en totes les fases del Pla INFOCAT.

Sant Cugat del Vallès, 30  de març de 2022