Junts per Sant Cugat, favorable a la sentència del TSJC sobre el cas LUBRIZOL

La Unió Europea (Directiva 96/82/CE i posteriors modificacions) va establir uns radis de protecció al voltant de les indústries químiques en funció de la grandària dels dipòsits de determinats components químics que tinguessin en les seves instal·lacions. Dintre d’aquest radi està prohibida la ubicació de noves activitats on hi hagi pública concurrència, obstaculitzant en la pràctica la majoria de projectes.

En la nostra ciutat, Sant Cugat del Vallès, afecta l’empresa Lubrizol, que tenia una llicència d’activitat més antiga que la normativa esmentada. La Generalitat  de Catalunya va concedir una pròrroga automàtica de la llicència l’any  2016, interpretant que no s’havia alterat “substancialment” les condicions de la seva implantació.

L’Equip de Govern anterior de l’Ajuntament de Sant Cugat, essent Mercè Conesa l’alcaldessa de la nostra ciutat,  va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquesta pròrroga adduint que s’havia produït una alteració “substancial”, pel fet que la normativa europea deixava “erm” de qualsevol  possibilitat de nova activitat tota la parcel·la on Lubrizol està implantada.

Amb data  2 de juny de 2020 i, com a resposta al recurs, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha donat la raó a l’Ajuntament de Sant Cugat declarant nul·la la pròrroga de la llicència i obligant a l’empresa a  presentar una nova sol·licitud de llicència que haurà de contemplar, ara sí, la normativa europea .

D’aquí que s’obre una magnífica oportunitat d’una banda per promoure la viabilitat de l’empresa Lubrizol en altres localitzacions més idònies, i de l’altra per impulsar la remodelació urbana d’aquesta àmplia zona. Remodelació que faciliti la implantació de noves activitats econòmiques, industrials, culturals, artesanals, creatives i mediambientals que en la seva diversitat donin resposta als nous reptes que tenim com a societat i que la pandèmia ha posat encara més de manifest.

ANNEX: Sentència TSJC Lubrizol Sant Cugat