Junts demana eines perquè els ajuntaments puguin fer front a les ocupacions delinqüencials

MOCIÓ DE JUNTS PER SANT CUGAT SOBRE LES OCUPACIONS CONFLICTIVES I DELINQÜENCIALS

Les ocupacions il·legals delinqüencials són en nombroses ocasions un greu problema que afecta la qualitat de vida dels veïns que les pateixen. Provoquen sovint sensació d’impotència a molts dels nostres ajuntaments i alcaldies, mancats d’eines per garantir la convivència als seus municipis.

Aquestes ocupacions són habitualment dutes a terme per màfies que aprofiten immobles no utilitzats pels seus propietaris durant un llarg període de temps i erosionen la convivència i la pau social en molts barris i poblacions del nostre país.

Aquests propietaris són sovint entitats financeres, fons especulatius, la SAREB o altres persones jurídiques qualificades com a “grans tenidors”. El més freqüent és que no actuin judicialment i que es desentenguin dels problemes que generen aquestes ocupacions delinqüencials.

Atès que es disposa d’un mandat parlamentari per actuar contra les ocupacions i la usurpació d’habitatges on hi ha un major risc d’actuació de grups delinqüencials que han convertit l’ocupació en un negoci, que aquest fenomen minva el dret de les persones vulnerables a adquirir un habitatge i que és voluntat del Govern garantir la convivència i facilitar instruments per resoldre una situació que provoca greus conflictes i degrada comunitats i barris quan els propietaris dels immobles no actuen per solucionar-ho.

És per això que, des de Junts per Catalunya, fem una crida als tribunals de justícia i a la fiscalia de Catalunya perquè implementin i apliquin, com ja fan a altres llocs de l’Estat, protocols que permetin uns tràmits ràpids i efectius per a desallotjar l’immoble ocupat il·legalment que genera greus problemes de convivència.

Per tot això, el grup municipal de Junts per Sant Cugat, proposa els següents acords:

 

ACORDS

Primer.- Reclamar eines per als ajuntaments i comunitats de propietaris per acabar amb l’ocupació d’immobles -pisos, finques, naus, i parcel·les en urbanitzacions- que provoquen greus problemes de convivència en l’entorn i generen alarma social entre els veïns, perquè es tracta d’una ocupació delinqüencial.

Segon.- Instar que s’estableixi que els immobles recuperats siguin destinats a habitatge social per fer front a una de les emergències que viu el país: la falta d’habitatge assequible.

Tercer.- Instar la modificació del llibre V del Codi Civil de Catalunya, relatiu als drets reals, per facultar els ajuntaments i les comunitats de propietaris per tal que puguin instar judicialment les desocupacions en aquests casos que generen alteració greu de la convivència i creïn alarma social.

Quart.- Instar la modificació de la llei de l’habitatge i afegir una nova tipologia de conducta com a exemple d’incompliment de la funció social de l’habitatge.

Cinquè.- Instar la modificació de la Llei d’Enjudiciament Criminal mitjançant la introducció d’una mesura de desallotjament en el termini màxim de 48 hores, des de la petició cautelar de desallotjament, quan els ocupants de l’immoble requerits no exhibeixin el títol jurídic que legitimi la seva permanència a l’immoble.

Sisè.- Instar la modificació de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, per possibilitar que els ajuntaments puguin disposar d’instruments que els permetin intervenir contra els efectes perjudicials a la seguretat i a la convivència ciutadana que genera la comissió de conductes delictives derivades de l’ocupació il·legal.

Setè.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat, a la conselleria de Justícia, a la consellera Gemma Ubasart, al Parlament de Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol, al Congrés dels Diputats i al Senat, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació Catalana de Municipis i a l’Associació de Municipis per la Independència.

DESCARREGA’T AQUESTA MOCIÓ