Junts defensa el sòl industrial de Sant Cugat

MOCIÓ DE JUNTS PER SANT CUGAT PER A LA DEFENSA DEL SÒL INDUSTRIAL

EXPOSICIÓ DE FETS

 1. Atès que pràcticament tots els indicadors assenyalaven Sant Cugat com un model econòmic d’èxit, el més capaç dels municipis catalans d’oferir oportunitats i escenaris de projecció social, intel·lectual i professional per a la seva ciutadania; liderava, de fet, bona part dels indicadors principals per a municipis de més de 20.000 habitants, tan sols superats per alguns municipis de l’entorn de Madrid, malgrat l’escandalós dèficit fiscal Catalunya – Espanya i el seu inacceptable impacte en termes de destrucció d’ocupació, dignitat salarial i insuficiència dels serveis i prestacions públiques.
 2. Atès que Sant Cugat liderava la majoria dels rànkings en relació a l’ocupació, no només generant-ne molta més i patint, per tant, molt menys atur, sinó també oferint major qualitat en termes de temporalitat i de justícia retributiva.
 3. Atès que la renda per habitant del nostre municipi és la més alta de Catalunya i de les més altes de l’Estat, insistim, malgrat l’escandalós dèficit fiscal Catalunya – Espanya. A més a més, i en contra del que diuen els tòpics, no només “Sant Cugat del Vallès presenta els índexs socioeconòmics més elevats entre els seus barris (124,4) del conjunt de municipis de Catalunya, segons l’índex socioeconòmic territorial (IST) elaborat per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).” (Nació Sant Cugat, 29/4/21, en referència a https://www.idescat.cat/pub/?id=ist&n=14034&by=ac) sinó que gaudim d’una distribució de la riquesa en què segons aquestes dades tots els barris del municipi estan per sobre la mitjana catalana i la diferència entre ells no és ni de lluny de les més altes d’entre els municipis comparables.
 4. Atès que només es pot concloure, per tant, que som un municipi que ha estat generador de benestar per a la seva ciutadania i es pot afirmar que les dades de desigualtat que reflecteixen alguns índex són essencialment conseqüència de la presència a la nostra ciutat de nombrosos dels principals patrimonis i rendes del país.
 5. Atès que malgrat tot el que antecedeix una part important de la ciutadania pateix exclusió, en diversos dels vessants del terme, entre els quals hi ha sens dubte l’accés a l’habitatge, i que per aquesta raó aquest Ajuntament ha liderat fins el mandat passat, també, els rànkings de promoció pública d’habitatge.
 6. Atès que malgrat això l’atracció que genera el nostre municipi fa que moltíssimes persones i famílies desitjarien venir a viure-hi, la qual cosa pressiona intensament la demanda i eleva els preus de l’habitatge, cosa que també dificulta severament la capacitat de nombrosos veïns i veïnes de romandre al nostre municipi quan pateixen situacions de feblesa social i econòmica.
 7. Atès que la solució a aquest fet no pot ser empitjorar la nostra ciutat, sinó contribuir a millorar la resta de municipis per propiciar una distribució més equilibrada de la demanda i homogeneïtzar millor els preus entre els municipis de la regió metropolitana de Barcelona. Densificar, elevar l’alçada dels edificis, empitjorar la congestió i la mobilitat i construir sense aturador no solucionarà el problema, tenint en compte dades com per exemple les del darrer baròmetre d’opinió de la ciutat de Barcelona on més d’un 30% de la seva població desitjaria marxar. Més de mig milió de persones, només de Barcelona, preferirien viure en un municipi de característiques com les de Sant Cugat.
 8. Atès que la diversificació sectorial de la nostra economia juga un paper cabdal en la generació d’un entorn afavoridor de les condicions de vida: Sant Cugat gaudeix encara d’un potent teixit empresarial, de totes les dimensions: Té l’índex més baix de locals comercials desocupats, acull grans empreses tecnològiques i de serveis, i compta, també, amb un destacable teixit industrial, conformat tant per grans empreses farmacèutiques i químiques com d’una considerable constel·lació de petites i mitjanes activitats manufactureres assentades majoritàriament entre els polígons de Can Calopa i de Can Magí.
 9. Atès que la indústria és clau, entre moltes altres coses perquè demanda nombroses activitats de serveis al seu entorn i perquè genera abundant ocupació de qualitat. I que per tant és essencial, per a les condicions de vida de la ciutadania, preservar-la i enfortir-la.
 10. Atès que per aquesta raó, fa molt poc temps encara, aquest consistori es va comprometre a mantenir l’ús industrial de la parcel·la de l‘antiga Delphi quan es va produir el seu procés de deslocalització, amb el suport dels partits que avui integren el govern municipal. Perquè enfortir la nostra economia i la seva diversificació redunda en qualitat de vida per a tothom.
 11. Atès que el projecte Ragull Centre
 12. Suposa la requalificació d’un sòl industrial consolidat en altres usos, i per tant la seva pèrdua.
 13. Implica per primera vegada la construcció d’HPO enmig d’un polígon industrial, amb el conflicte evident que això suposaria entre els diversos interessos que hi conviurien.
 14. Preveu la instal·lació d’una àmplia superfície comercial amb un gran aparcament en un espai avui industrial, agreujant la situació ja prou complicada del teixit comercial urbà.
 15. Planteja un efecte crida a altres propietaris i operadors industrials que veurien, de cop, com la requalificació del seu sòl esdevé sobtadament viable i amb plusvàlues.
 16. Posa en perill per tant el polígon i les activitats industrials, logístiques i manufactureres que s’hi desenvolupen, amb tots els seus llocs de treball i efectes locomotora.
 17. Suposa una actuació molt rellevant en una part del polígon, sense plantejar-li un horitzó consistent de conjunt, i provocant a partir d’ara un escenari d’incertesa que obstaculitzarà amb tota seguretat l’adopció de decisions d’inversió i de creixement, consolidació i millora de les activitats existents.
 18. Atès que existeixen i estan planificades en el marc del projecte Promusa 2030 nombroses alternatives per desenvolupar habitatge protegit al nostre municipi i que per tant la justificació del projecte per la necessitat de desenvolupar HPO és fal·laç. Es clar que cal HPO! Però res exigeix que hagi de ser implantant torres d’onze plantes enmig d’un polígon.
 19. Atès que Sant Cugat pateix d’una manca important d’espais per a noves o petites activitats industrials i tecnològiques.
 20. Atès que davant la legítima demanda de l’empresa propietària del sòl on s’implantaria el Ragull Centre de mirar de mobilitzar un sòl industrial que té en desús de la mà del nostre ajuntament es podrien haver plantejat iniciatives alternatives en benefici de totes les parts, com ara la promoció públic-privada de petits espais manufacturers on allotjar tallers o activitats d’emprenedoria industrial, entre d’altres, en qualsevol cas preservant els usos actuals del sòl.

 

Per tot l’exposat, el grup municipal de Junts per Sant Cugat proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents

 

ACORDS:

 1. Refermar el compromís d’aquest consistori amb l’activitat industrial i amb la conservació dels usos industrials del sòl, la potenciació de les activitats i la preservació i engrandiment de l’ocupació existent al polígon de Can Magí.
 2. Aturar el projecte Ragull Centre tal com està plantejat.
 3. Reiniciar el diàleg amb l’empresa promotora per desenvolupar en un marc de col·laboració un projecte diferent que mobilitzi el sòl ara inactiu, en qualsevol cas, preservant el seu ús industrial.
 4. Comunicar el contingut íntegre d’aquesta moció a l’empresa Ferrer Internacional, a les entitats empresarials i comercials amb activitat al nostre municipi i als sindicats majoritaris.

 

Sant Cugat del Vallès, 2 de juny de 2021

DESCARREGA’T AQUESTA MOCIÓ