Joan Puigdomènech: “Sant Cugat no es mereix un projecte Ragull”

No he sentit dir, encara, a ningú dels que vivim a Sant Cugat que no els agradi la ciutat. Al contrari, tothom es desfà en elogis a aquesta petita meravella: una ciutat espaiosa, de bon caminar, amb espais lliures ben repartits i sense aglomeracions

Si ens fixem en els nous barris que han anat creixent (vegeu Coll Fava, Can Mates, Volpelleres) han donat resposta a una idea: una densitat moderada que combina habitatge plurifamiliar en edificis d’una alçada màxima de PB+4, esponjats, amb espais lliures entremig i zones verdes.

El que ens proposen al projecte Ragull Centre és un mal precedent: reconversions de sòl industrial a sòl residencial/comercial  i, com a torna, altes concentracions d’habitatge que tenen com a resultat edificis de PB+10. I dic que és un mal precedent perquè si no rectifiquen aquest esquema es pot repetir en altres indrets de la ciutat. És fàcil imaginar que el resultat d’aquesta tendència és que aquesta petita meravella desemboqui en el perfil d’altres ciutats de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, molt més densificades.

Una de les argumentacions que se’ns esgrimeixen és la necessitat de posar a disposició habitatges a preu assequible tant d’iniciativa pública com privada. Cal tenir clar que aquesta necessitat es pot cobrir en altres parts de la ciutat, en particular en la direcció oposada, en direcció a l’autopista AP7.

Amb relació al sector, PROMUSA, des del mandat anterior, està dedicada a l’habitatge de lloguer. Per a poder-ho fer, sense vendre habitatges, JUNTS per Sant Cugat està d’acord a dir que cal que l’ajuntament aporti periòdicament capital que li permeti endegar noves promocions i, fins i tot, comprar sòl.

Amb relació al sector  privat donem suport a les iniciatives jurídiques de la Generalitat per subjectar els preus de l’habitatge i de les pujades desmesurades dels lloguers.

Atendre la necessitat de posar a disposició habitatges a preu assequible es pot fer sense malmetre el Sant Cugat que tenim. Per començar, caldria retirar el projecte Ragull Centre en els termes que se’ns ha exposat i treballar grans consensos amb totes les forces polítiques.

Joan Puigdomènech
Regidor de Junts per Sant Cugat

Article publicat a Cugat.cat