Fer viable la urbanizació de l’avinguda del Baixador

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER SANT CUGAT PER PLANTEJAR UN ESQUEMA ECONÒMIC QUE FACI VIABLE LA URBANITZACIO DE L’AVINGUDA DEL BAIXADOR

 

ANTECEDENTS

L’Avinguda del Baixador, situada a Valldoreix, és un dels escassos grans projectes d’urbanització pendents que té encara el municipi de Sant Cugat. Cal recordar que és una via de més d’un  kilòmetre de llarg i en la qual els veïns i veïnes han hagut de patir la incomoditat de les torres d’alta tensió durant molts anys fins que l’any 2014 es van treure. Des de llavors, el veïnat ha hagut de conviure amb un carrer sense asfaltar, amb la pols que això comporta i en baixada la major part, cosa que fa que l’aigua s’escoli i faci clots que dificulten el pas. L’any 2016 es va fer un procés de participació ciutadana que va definir el model d’avinguda desitjat per la ciutadania, un projecte amable que prioritza la circulació dels residents, evita el trànsit de pas i ofereix espais verds que el converteixen en un espai segur de socialització i gaudi. Sobre aquesta base s’ha redactat el projecte, segons el qual el cost de l’obra supera per poc els cinc milions d’euros.

L’envergadura del projecte fa impossible que l’assumeixi l’administració que en principi hauria de responsabilitzar-se de la seva execució, l’EMD de Valldoreix, ateses les restriccions que imposen les lleis vigents d’estabilitat pressupostària. Per tant, l’única solució possible passa per l’establiment d’un marc de cooperació específic mitjançant el qual les dues administracions es reparteixin les responsabilitats per tal de fer viable aquest projecte.

En aquest marc, per tant, el grup municipal de Junts per Sant Cugat proposa al ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents

ACORDS

 1. L’Ajuntament de Sant Cugat i l’EMD de Valldoreix negociaran i acordaran a la major brevetat un conveni econòmic específic per a la urbanització de l’Avinguda del Baixador. El conveni haurà de preveure els punts següents:
  1. El titular de l’obra i l’administració emissora de les contribucions especials corresponents serà l’Ajuntament, atès que a l’EMD li resulta impossible en el marc legal vigent.
  2. L’EMD serà l’administració encarregada d’elaborar els expedients necessaris per a l’emissió de les contribucions especials.
  3. L’EMD, per tant, serà l’administració de referència davant el veïnat afectat pel projecte, i s’encarregarà de la seva definitiva formulació de manera dialogada amb el veïnat.
  4. Les parts acordaran el repartiment del cost atribuïble a la part pública d’aquesta inversió atenent el fet que tot i que l’obra està íntegrament ubicada dins terme de Valldoreix també la resta del municipi en pot sortir beneficiada, especialment els veïns de Mira-sol més propers.
  5. El mecanisme de retorn, suficientment espaiat en el temps, mitjançant el qual l’EMD compensarà l’Ajuntament de Sant Cugat fins a l’assumpció del percentatge del cost de l’obra que li resulti atribuïble, en funció del que s’hagi acordat en el punt precedent i en el marc de la revisió del conveni econòmic entre l’Ajuntament de Sant Cugat i l’EMD de Valldoreix.
 2. Les parts cooperaran en la captació de fons públics supramunicipals que podrien abaixar la inversió necessària.
 3. El pressupost de 2021 de les dues administracions preveurà els imports estimats necessaris per dur a terme aquest projecte.
 4. Comunicar el present acord a l’EMD de Valldoreix i a l’Associació de Veïns de l’Avinguda del Baixador.

Sant Cugat del Vallès, 30 de setembre de 2020

DESCARREGA´T LA MOCIÓ