Ens sumem a la proposta de l’ANC sobre l’exercici de la sobirania fiscal a l’Ajuntament de Sant Cugat

MOCIÓ QUE PRESENTA JUNTS PER SANT CUGAT A PROPOSTA DE L’ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA (ANC) SOBRE L’EXERCICI DE LA SOBIRANIA FISCAL A L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

Catalunya pateix dins l’Estat espanyol un espoli fiscal continuat, que sumat a l’espoli interessat de les grans corporacions financeres i el frau fiscal centrat en grans empreses i fortunes que pateix el nostre poble, afecta i agreuja la retallada de prestacions socials bàsiques com la sanitat, els serveis socials i l’educació i perjudica l’economia del nostre país.

Simultàniament a aquest espoli fiscal, l’Estat espanyol ha demostrat una absoluta deslleialtat amb les institucions catalanes, amb la Generalitat i els Ajuntaments, en no satisfer-los una gran quantitat de deutes contrets, pressupostats i que la pròpia legislació espanyola reconeix.

L’espoli fiscal i els deutes de l’Estat amb Catalunya s’ha mantingut al llarg dels anys, fins i tot mentre s’augmentava la càrrega fiscal que, en aquests moments, és homologable a la dels països rics d’Europa, mentre es reben unes prestacions socials molt allunyades de les mitjanes europees.

Davant d’aquesta clamorosa situació, és del tot just que els ajuntaments catalans passin de la denúncia a aplicar mesures que permetin pal·liar aquest greuge, i posar les bases per a una solució definitiva.

Per aconseguir l’objectiu de posar fi a l’espoli fiscal és imprescindible que tots els impostos que actualment paguen les institucions i els ciutadans del nostre país es liquidin a l’Agència Tributària de Catalunya, en lloc de fer-ho a l’Agència Tributària espanyola, que actualment recapta prop del 95% dels impostos suportats a Catalunya.

Considerem que els Ajuntaments catalans, com a institució més propera a la ciutadania i compromesa amb les dificultats socials que comporta l’espoli fiscal, poden i haurien de contribuir a l’objectiu de posar fi a aquest espoli que pateix Catalunya, exercint la sobirania fiscal i ingressant a l’Agència Tributària de Catalunya els impostos que fins ara ingressàvem a l’Agència Tributària espanyola.

Per tot això, el nostre grup a proposta de l’Assemblea Nacional Catalana proposa al Ple Municipal l’adopció del següent

ACORD:

Demanar a l’Alcaldessa que mitjançant un decret d’alcaldia i amb el previ posicionament de tots els grups municipals, que exerceixi la sobirania fiscal i ordeni ingressar els pagaments que hagi d’efectuar l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, corresponents a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i els corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), a l’Agència Tributària de Catalunya, en comptes d’efectuar-los a l’Agència Tributària espanyola com s’han realitzat fins ara.

Sant Cugat del Vallès, 25 de gener de 2021

DESCARREGA’T AQUESTA MOCIÓ