Donem suport a les entitats esportives de Sant Cugat

MOCIÓ QUE PRESENTA JUNTS PER SANT CUGAT DE SUPORT A LA GESTIÓ DE LES ENTITATS ESPORTIVES DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

Atès que des de Junts per Sant Cugat considerem que l’esport, en la seva vessant educativa i de salut és un actor indispensable en la formació de les persones. Especialment des de la iniciació fins al pas a l’edat adulta. Per aquest motiu entenem que cal plantejar tota una sèrie d’accions que permetin tenir cura d’un sector que aplega una part considerable de la ciutadania de Sant Cugat, si pensem en les famílies que hi estan implicades. Molts cops ho són a través d’entitats esportives o empreses de lleure, que desenvolupen una tasca fonamental a la nostra ciutat en el foment de l’esport de base i els hàbits saludables

Atès que no podem deixar de banda també aquells clubs santcugatencs amb equips i esportistes individuals competint a les lligues d’àmbit nacional i estatal. Entitats que, a més de desenvolupar una important tasca en les categories de formació, acullen equips amb plantilles formades majoritàriament per ciutadans de Sant Cugat.

Atès que segons les estimacions del Govern de la Generalitat, en base a fonts pròpies, dades aportades per representants del sector esportiu i d’estudis elaborats per institucions com la Universitat Pompeu Fabra, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) i el clúster de la indústria de l’esport a Catalunya (INDESCAT), les xifres absolutes de pèrdues econòmiques arribarien als 2.500 milions, la meitat del que el sector genera durant un any, i de prop de 48.600 llocs de treball, ja siguin temporals o definitius, el 51 per cent de tots els que genera. Això afecta federacions, clubs, el món municipal, els consells, el voluntariat, etc.

Atès que la crisi del coronavirus ha fet que a Catalunya 7 de cada 10 treballadors del sector esportiu hagin patit un ERTO, que l’esport deixi d’aportar 921 milions d’euros al VAB aquest 2020 i que s’hagin cancel·lat més de 1.200 esdeveniments esportius, dels quals només es tornaran a programar un 20%.

Atès que L’impacte que deixa la present crisi és molt gran en entitats esportives que des del febrer han vist reduïts els ingressos en un -44,4%, i la seva morositat augmentada en +65,8%. També a Sant Cugat l’impacte que deixa l’actual crisi és considerable.

Atès que La majoria de les entitats esportives son sense ànim de lucre i presenten balanços anuals on no estan previstos els beneficis. Gestionades molts cops pels mateixos familiars dels esportistes, que de manera amateur proporcionen el seu temps per dur-les endavant. Presenten un perfil vulnerable a qualsevol imprevist important com és l’aturada forçosa de l’activitat com ha succeït amb el confinament de la darrera primavera.

Atès que en comunicat conjunt el passat mes d’abril les Associacions de Clubs esportius Coordinadora d’Entitats Esportives i SantCugatCreix fan constar que “Necessiten el compromís de l’administració municipal amb l’esport de Sant Cugat per afrontar junts els nous escenaris que se’ns presenten, tant pel que fa l’Activitat Esportiva com en l’àmbit Econòmic i Social”.

Atès que davant de la incertesa que suposa afrontar una nova temporada amb les condicions actuals des de Junts per Sant Cugat proposem generar mecanismes que ajudin les entitats esportives i també a aquelles que es dediquen a l’esport de lleure, a que puguin superar una nova situació de possible col·lapse econòmic, ja que tot i que puguin acollir-se a un ERTO, en la majoria dels casos ni tan sols poden assumir la despesa que suposa.

Atès que el nostre grup ja ha proposat incorporar al pressupost 2020 la dotació de 3.000.000€ per dotar el fons de contingències en forma d’aportació de fons estructurals per a les entitats socials, culturals, educatives i esportives del nostre municipi. Aportacions estructurals fortes en previsió de restriccions en la capacitat d’aportació de despesa corrent futura. Per garantir no només el sosteniment sinó l’enfortiment d’aquests ens clau per a la cohesió social del municipi.

Proposem doncs crear un fons de contingència específic per poder ajudar aquelles entitats esportives més vulnerables i puguin ser rescatades. Però l’objecte d’aquesta moció és anar més enllà i dotar-les també de mecanismes que les puguin dotar de liquiditat i ajudar a superar el que pot representar temporades futures de dificultat.

Per tot el que s’exposa, el grup municipal de Junts per Sant Cugat proposa al ple municipal l’adopció dels següents

 

ACORDS

1r – Creació urgent d’una Comissió per a l’Esport de Sant Cugat amb el lideratge de l’Ajuntament de Sant Cugat, amb representació de la Coordinadora d’Entitats Esportives de Sant Cugat i SantCugatCreix, i de pluralitat política de la ciutat, amb la finalitat de marcar els eixos futurs d’acció de la ciutat en matèria esportiva i poder-ne prendre les mesures adequades.

2n – Avançament per la via d’urgència de les subvencions municipals 2019 als clubs esportius i empreses de lleure, com a suport per a l’impacte que ha suposat l’aturada brusca de l’activitat, fent efectiu el pagament abans del 31 de juliol de 2020.

3r – Instar al govern municipal a fer públics els criteris de subvencions abans de l’inici de la temporada 20-21, que han de poder fer arribar en temps i forma, amb uns criteris clars i transparents definits amb caràcter d’urgència, i que promocionin els/les esportistes de Sant Cugat en la seva totalitat. Els criteris haurien de contemplar necessitats detectades en el Pla Estratègic de l’Esport, augmentant i actualitzant significativament la dotació destinada a aquesta partida.

4t –  Avançar de forma immediata 80% subvenció de la temporada 20-21 al 1r trimestre (octubre 2020) de la temporada en forma de bestreta. Instar al govern municipal a fer efectiu el 20% restant de la subvenció abans del 30 de juny de 2021.

5è – Definir un marc de suport a empreses de Sant Cugat que afavoreixin de forma clara i directa l’esponsorització i el suport als clubs santcugatencs. Aquest suport hauria d’afavorir tant els increments en els convenis d’esponsorització ja vigents, com els que es portin a terme en els propers 12 mesos.

6è – Elaborar un pla de rescat per a dificultats actuals i futures per a aquelles entitats que han rebut un major impacte en aquesta crisi i en vegin perillar la seva continuïtat. Crear un fons de contingència específic per poder ajudar-les i puguin ser rescatades.

7e –  Traslladar l’adopció d’aquests acords a la Coordinadora d’Entitats Esportives de Sant Cugat i a SantCugatCreix així com a totes les entitats santcugatenques que han concorregut a la convocatòria d’aquestes subvencions i els hi han estat atorgades.

8è – Valorar impacte econòmic que ha suposat la crisi actual. Informar i donar suport des de l’ajuntament a la petició d’ajuts que des de les diferents administracions públiques han de poder arribar al sector de l’esport a Sant Cugat.

 

Sant Cugat del Vallès, 1 de juliol de 2020

Foto: Localpres