Demanem que els desenvolupaments urbanístics comptin amb el consens ciutadà i polític”

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER SANT CUGAT SOBRE LA NECESSITAT DE QUE ELS DESENVOLUPAMENTS URBANÍSTICS COMPTIN AMB CONSENS CIUTADÀ I POLÍTIC

Antecedents

En el present mandat 2019-2023 l’actual govern ERC – PSC – CUP està plantejant una revisió del model urbanístic de la ciutat que preveu assimilar urbanísticament la ciutat al disseny més generalitzat al nostre entorn metropolità i l’abandonament d’allò que des de Junts per Sant Cugat anomenem el “Model Sant Cugat” implantat les darreres dècades.

Amb l’expressió “Model Sant Cugat” ens referim a la tipologia de ciutat que s’ha vingut desenvolupant des del punt de vista urbanístic des de l’arribada a l’alcaldia de l’alcalde Joan Aymerich, continuat i millorat pels equips liderats per en Lluís Recoder, Mercè Conesa i Carmela Fortuny. Es tracta d’un model, madurat durant anys, que no s’ha aplanat a les inèrcies metropolitanes de matriu socialista que ha generat un dels entorns metropolitans més densos d’Europa amb evidents costos de congestió, efectes ambientals molt negatius i escassa generació de condicions per a la qualitat de vida de les persones que hi resideixen. L’AMB, és obvi, concentra avui la major part de les grans borses de pobresa, atur i precarietat del país, un problema molt greu d’hiperconcentració de la demanda així com les pitjors condicions del país per fer front al canvi climàtic.

A Sant Cugat, la previsió de creixement de la ciutat es va reduir a la meitat respecte el que preveia el PGM limitant les alçades, espaiant els edificis i enjardinant els entorns, preveient simultàniament l’equilibri en els usos del sòl (residencial, econòmic, verd) i garantint així alts nivells de qualitat ambiental i sostenibilitat socioeconòmica.

Projectes com ara “Ragull Centre” o el de la “Nova Centralitat Metropolitana” a l’entorn de Can Ametller exemplifiquen clarament aquest canvi d’orientació que considerem profundament erroni. Aquests projectes, en funció de fins a quin punt estan avançats, estan generant molta controvèrsia tant ciutadana com política. En el cas de Ragull Centre, per exemple, existeix una plataforma organitzada, Aturem Ragull Centre, per tirar enrere el conveni amb Ferrer i el conjunt de l’operació. En paral·lel, les forces polítiques avui representades al consistori hem expressat en nombroses ocasions la nostra oposició frontal al projecte i hem anunciat la interposició d’accions de tota mena, les que resultin escaients, per aturar-lo.

En el cas de la “Nova Centralitat Metropolitana”, almenys des de Junts per Sant Cugat no podem deixar de constatar que es tracta d’una iniciativa nascuda des d’una diagnosi que considerem equivocada, que donaria lloc, de tirar endavant en funció dels criteris que ve suggerint el govern, a una densificació i un creixement de la ciutat no anunciat i molt contraproduent per a la qualitat de vida al municipi.

A més, afecta de ple la planificació acordada amb el veïnat de Can Cabassa que tant esforç va posar per contribuir a dibuixar el seu propi barri i la zona que l’envolta.

Aquestes iniciatives són complexes. Requereixen un desenvolupament llarg que es pot trobar amb tota mena d’entrebancs polítics, ciutadans i judicial. Existeix un risc molt alt, de fet casi segur, de que s’estiguin posant en marxa iniciatives que quedaran empantanades durant molt anys i que podrien impedir el desenvolupament d’iniciatives urbanístiques alternatives que podrien concitar més consens. És evident també el risc de que l’Ajuntament estigui ja hores d’ara destinant quantiosos recursos econòmics i humans a projectes que podrien no anar enlloc.

Per aquestes raons, el grup municipal de Junts per Sant Cugat proposa al plenari l’adopció dels següents

ACORDS:

  1. Instem el govern tripartit municipal a aturar de forma immediata el desenvolupament del projecte urbanístic de Ragull Centre perquè no té el mínim consens necessari. Construir habitatge de promoció pública i una superfície comercial dins un polígon industrial és una iniciativa que mai tindrà el suport del que és avui el grup amb major representació al consistori, Junts per Sant Cugat.
  2. Instem al govern a canviar de focus: virarla proposta de “Nova Centralitat Metropolitana”  cap a un nou “Espai d’oportunitat de Sant Cugat” amb els valors de Sant Cugat. Resistir a la uniformització metropolitana com a inici de l’erosió del Model Sant Cugat.  Cal aclarir quin és el nombre de residents que es preveu rebre i quina afectació en termes de mobilitat i de nova congestió generada, i per tant de potencial pèrdua de qualitat de vida al nostre municipi. La ciutadania té dret a saber si el govern preveu un Sant Cugat amb 125.000, 150.000 o 200.000 habitants, tal com preveia el PGM, i per què.
  3. Instem el govern municipal a que sigui conscient d’allò obvi: Que existeix la possibilitat què en a penes 18 mesos es produeixin canvis al govern municipal que aturin o vulguin modificar substancialment algunes de les principals iniciatives mencionades, i que per tant no s’haurien d’haver posat en marxa en plenitud abans de saber-se que compten amb el consens ciutadà i polític mínim necessari.
  4. Proposem als grups municipals que formen aquest consistori treballar dins d’un marc de diàleg polític imprescindible i de participació ciutadana real que garanteixin la viabilitat dels projectes que l’equip de governDESCARREGAT AQUESTA MOCIÓ