Demanem a les entitats financeres que millorin l’atenció presencial a la gent gran

MOCIÓ DE JUNTS PER SANT CUGAT PER MILLORAR L’ATENCIÓ PRESENCIAL A LA GENT GRAN PER PART DE LES ENTITATS FINANCERES

 

EXPOSICIÓ DE FETS

Atès que en els darrers anys les entitats financeres han tancat aproximadament el 64% de les seves oficines, reduint així l’atenció presencial i deixant únicament com a servei de l’entitat un caixer automàtic, cosa que genera moltes dificultats a bona part dels usuaris, sobretot els de més edat, obligant-los a desplaçar-se a altres oficines més llunyanes per requerir l’ajut que els cal per les seves gestions i a fer, sovint, llargues cues a la intempèrie.

Atès que aquest fet s’agreuja amb uns horaris d’atenció al públic cada vegada més limitats i al que cal afegir la petició de cita prèvia mitjançant eines informàtiques, no sempre a l’abast de tothom a causa de la bretxa digital existent.

Atès que una gran part d’aquesta població afectada pel funcionament de les entitats financeres són gent gran que requereixen una millor accessibilitat a tot tipus de serveis dels que puguin ser usuaris i una atenció personalitzada i ajustada a les seves necessitats.

Atès que  per tal de poder valorar adequadament el grau de cobertura a nivell territorial d’aquests serveis seria bo disposar d’un mapa amb el nombre d’oficines i de caixers i la seva respectiva ubicació al municipi.

Atès que el ple municipal de desembre va aprovar per assentiment dels 25 regidors i regidores una moció relativa a la bretxa digital que comprenia diferents mesures per tal de minimitzar els seus efectes i intentar corregir-los.

Atès que, d’acord amb el punt anterior, l’Ajuntament de Sant Cugat té la voluntat política i s’ha compromès de manera fefaent a tenir cura de la nostra gent gran i a garantir al màxim una millor qualitat de vida i un millor accés als serveis que puguin necessitar, per tal d’evitar que ningú quedi enrere.

Atès que el consistori no té competència sobre les entitats financeres ni com aquestes s’organitzen, però si és competent sobre la via pública i el seu ús.

Per tot l’exposat, Junts per Sant Cugat proposa l’aprovació per part del Ple Municipal dels següents

 

ACORDS

  1. Que l’Ajuntament faci una diagnosi, a través dels òrgans que estimi adients, sobre l’atenció que rep la gent gran per part de les entitats financeres a Sant Cugat.
  2. Que, amb els resultats d’aquesta valoració, el govern estudiï la possibilitat d’incrementar la taxa d’ocupació de la via pública aplicant una bonificació del 90% sobre aquest increment a aquelles entitats que atenguin personalment a la gent gran al llarg de tota la jornada laboral.

Sant Cugat del Vallès, 2 de febrer de 2022

DESCARREGA’T AQUESTA MOCIÓ