Proposem la creació d’un Banc Municipal de Patrocinis

MOCIÓ QUE PRESENTA JUNTS PER SANT CUGAT PER A LA CREACIÓ D’UN BANC MUNICIPAL DE PATROCINIS

Atès que Sant Cugat és una ciutat rica en professionals, agents, centres de creació i producció d’arts escèniques, música i arts visuals de caràcter professional i amateur, llibreries i entitats del teixit cultural i clubs i entitats esportives i en projectes de ciutat d’ambdós àmbits, motius pels quals és molt important promocionar els sectors cultural i esportiu de la nostra ciutat, com a espais indispensables de cohesió social.

Atès que l’Ajuntament de Sant Cugat té una limitació pressupostària en subvencions i ajudes i cal cercar solucions per poder disposar de més recursos que permetin la promoció que aquests sectors requereixen.

Atès que l’Ajuntament pot tenir un accés directe al món empresarial de la nostra ciutat que permetria treballar de manera més àgil i efectiva un suport palès als sectors cultural com esportiu.

Atès que a Sant Cugat hi ha més de 3.000 empreses susceptibles d’unir-se en l’objectiu comú de col·laborar amb projectes culturals o esportius de la nostra ciutat, endegant així una col·laboració publico-privada que revertiria, a través de diferents projectes, en les persones.

Atès que la proposta del “Banc Municipal de Patrocinis” va ser presentada pel grup municipal de Junts per Sant Cugat a l’alcaldessa Mireia Ingla el 14 d’abril del 2020 juntament amb altres propostes adreçades als professionals dels diferents sectors culturals i al teixit associatiu d’aquest àmbit.

Atès que aquesta proposta també va ser presentada pel grup municipal de Junts per Sant Cugat l’11 de juny del 2020 en el si de la Comissió Informativa Especial de Vida Associativa i Serveis a la Ciutat, i rebuda amb molt interès tant pel govern de la ciutat com pel grup municipal de Ciutadans, tal com consta a l’acta de la sessió.

D’acord amb tot l’exposat, el Grup Municipal de Junts per Sant Cugat sol·licitem al ple que prengui els següents:

 

ACORDS

  1. Que l’Ajuntament constitueixi el Banc Municipal de Patrocinis (associació o club de mecenes de petites, mitjanes i grans empreses de Sant Cugat) amb l’objectiu d’ajudar econòmicament al desenvolupament de projectes concrets dels àmbits culturals i esportius de la nostra ciutat.
  2. Que l’Ajuntament constitueixi una comissió integrada pels grups municipals, personal tècnic municipal i representació del món empresarial de la ciutat, del sector cultural i del sector esportiu per decidir, anualment, els projectes als quals es destinarà la recaptació del Banc Municipal de Patrocinis.
  3. Que el principal objectiu del Banc Municipal de Patrocinis sigui sensibilitzar les 3.000 empreses amb seu a Sant Cugat per tal que realitzin aportacions periòdiques que, al cap de l’any, siguin suficients per poder dur a terme els projectes que es presentin i siguin aprovats.
  4. Que l’Ajuntament faci, amb caràcter anual, un acte de reconeixement a totes les empreses que formin part del Banc Municipal de Patrocinis i, així mateix, que els seus noms figurin en els programes o en els diferents elements comunicatius de les activitats patrocinades. Així mateix, una representació de les empreses col·laboradores tindrà accés gratuït a aquells projectes o activitats en les quals col·laborin.

 

Sant Cugat del Vallès, 30 de juny de 2020