Proposem que l’Ajuntament reverteixi els costos socials i educatius del tancament escolar que penalitzen especialment l’alumnat més vulnerable

MOCIÓ DE JUNTS PER SANT CUGAT SOBRE LA GESTIÓ DEL PROCÉS DE REOBERTURA ESCOLAR

EXPOSICIÓ DE FETS

 

  1. Atès que el sistema educatiu és una eina fonamental per garantir l’equitat i la cohesió social. En l’actual context d’excepcionalitat, el tancament escolar ha suposat un repte enorme per a tota la comunitat educativa. Al mateix temps, ha posat de relleu els riscos i les dificultats per aplicar un model d’ensenyament no presencial que pugui garantir de forma adequada l’atenció educativa a tot l’alumnat. L’escletxa digital ha fet més evidents les desigualtats socials que afecten especialment l’alumnat més vulnerable. L’aïllament social que comporta l’ensenyament en línia posa en risc el paper convivencial i cohesionador de l’escola. A les conseqüències educatives del tancament escolar, cal afegir les conseqüències socials que afecten la conciliació familiar i la sostenibilitat del sector.
  2. Atès que en aquest context difícil, el paper dels ajuntaments ha estat clau gràcies a la proximitat per atendre necessitats bàsiques, participant en el repartiment de les targetes menjador, cercant solucions per revertir l’escletxa digital proveint d’ordinadors i connectivitat a una part dels alumnes, i adaptant al nou context els serveis educatius municipals com escoles bressol i escoles de música.
  3. Atesa l’excepcionalitat del moment i amb la voluntat de contribuir en el procés de reobertura i normalització de l’activitat educativa

 

El grup de Junts per Catalunya proposem al Ple municipal de Sant Cugat del 15 de juny de 2020 que prengui els següents:

 

ACORDS

 

  1. Revertir els costos socials i educatius del tancament escolar que penalitzen especialment l’alumnat més vulnerable. Les conseqüències de l’escletxa educativa i social, a més de les dificultats de conciliació familiar, fan especialment necessari el retorn a l’ensenyament presencial de cara al curs 20-21.
  2. Planificar i consensuar amb tota la comunitat educativa, un procés de reobertura escolar que permeti la màxima presencialitat en totes les etapes educatives, garantint l’atenció educativa a tot l’alumnat, facilitant la conciliació familiar i vetllant per la salut de tots els membres de la comunitat educativa.
  3. Reclamar al Departament d’Educació que reforci la coordinació efectiva amb el món local en la planificació de tot el procés de reobertura escolar dels ensenyaments obligatoris, no obligatoris i d’educació en el lleure. Tanmateix, s’insta al Departament per tal que estableixi les mesures de compensació econòmica als Ajuntaments per fer front als importants sobrecostos que deriven de les seves instruccions.
  4. Desenvolupar i consensuar entre el Departament d’Educació i els Ens locals, Plans locals i Comarcals de reobertura escolar que tinguin en compte la realitat i les necessitats de cada municipi i el seu territori.

Junts per Sant Cugat
Sant Cugat del Vallès, 3 de juny de 2020