Junts per Sant Cugat reivindica uns jutjats d’instrucció i de primera instància a la ciutat

MOCIÓ QUE PRESENTA JUNTS PER SANT CUGAT PER REIVINDICAR UNS JUTJATS D’INSTRUCCIÓ I PRIMERA INSTÀNCIA A SANT CUGAT 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

1. Atès que la necessitat de tenir uns jutjats d’instrucció i de primera instància a Sant Cugat és una necessitat palesa, ja que els tràmits que s’hi haurien de tractar s’han de realitzar als jutjats de Rubí, amb la consegüent pèrdua de temps i eficiència tant per als ciutadans i ciutadanes com per a les empreses. 

2. Atès que aquest fet comporta que tant la nostra societat civil, com els empresaris i, també, partits polítics reclamem aquests jutjats d’instrucció i de primera instància propis. 

3. Atès que la Llei de Demarcació i Planta Judicial de 1.988 estableix que per a crear un nou partit judicial cal un requisit mínim de 50.000 habitants, xifra que Sant Cugat fa temps que ha superat. 

4. Atès que l’òrgan encarregat de decidir sobre aquest tema és el Ministeri de Justícia. 

5. Ateses les diverses gestions dutes a terme pels anteriors equips de govern i, també, que el 20 de març de 2017 aquest mateix ple va reivindicar, de nou aquests jutjats per la nostra ciutat, amb el suport de tots els grups polítics amb representació al ple i, sense que a data d’avui els tinguem encara. 

6. Atès que en el Pla de Govern de l’Ajuntament de Sant Cugat 2019-2023 no queda recollit aquest tema. 

7. Atès que en el passat ple de gener d’enguany tots els grups vam subscriure una moció institucional de rebuig a la supressió dels jutjats de violència contra la dona que en el seu Tercer Acord diu, literalment: “3. Per la mateixa raó d’apropament dels serveis al ciutadà, i tenint en compte que l’Ajuntament de Sant Cugat compta amb més de 92.000 habitants, que s’iniciï els estudis per tal de reformar la Ley de Planta y Demarcación per tal de dotar a la ciutat de Sant Cugat d’òrgans judicials propis en nombre suficient per tal d’absorbir les demandes que corresponen a la nostra ciutat, de les que es tramiten a la ciutat de Rubí.“ 

8. Atès que des del nostre grup creiem que cal continuar treballant per aconseguir aquests jutjats propis i així ho dúiem en el nostre programa electoral. 

D’acord amb tot l’exposat, demanem que el Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès aprovi els següents:

ACORDS 

Primer.- El Ple Municipal reivindica, de nou, la necessitat que Sant Cugat tingui uns jutjats d’instrucció i primera instància propis. 

Segon.- Que el govern municipal dugui a terme totes les gestions que corresponguin amb les diferents administracions implicades per a poder tenir aquests jutjats i vagi informant d’aquestes gestions, així com dels resultats obtinguts, els grups polítics per fer-ne el seguiment. 

Tercer.- Traslladar aquest acords de Ple al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, a la Delegació del Govern de Catalunya, al Govern de l’Estat Espanyol, als grups polítics del Congrés i del Senat i del Parlament de Catalunya, al Col·legi de l’advocacia de Terrassa, al Col·legi de Procuradors de Terrassa, al Consell dels Il·lustres Col·legis de l’Advocacia de Catalunya, als Ajuntaments de Rubí i Castellbisbal i a les entitats municipalistes de Catalunya. 

Sant Cugat, 28 de gener de 2020