Junts per Sant Cugat proposa posar en marxa un consultori amb servei d’infermeria al centre

MOCIÓ QUE PRESENTA JUNTS PER SANT CUGAT PER ACONSEGUIR LA POSADA EN MARXA D’UN CONSULTORI AMB SERVEI D’INFERMERIA AL CENTRE 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

1. Atès que el Pla Estratègic del Barri del Monestir – Sant Francesc 2017-2023, aprovat en l’anterior mandat i fruit de la participació ciutadana, contemplava l’estudi de la instal·lació d’un quart Centre d’Atenció Primària al barri. (Pla d’actuacions, apartat 2.3.6) 

2. Atès que Sant Cugat disposa, a nivell d’atenció primària, de 3 Àrees Bàsiques de Salud (ABS) amb tres CAP i dos consultoris, un a la Floresta i un a les Planes, i que aquesta oferta encara té capacitat per absorbir més població a curt termini. 

3. Atès que s’observa que la població que resideix en l’ABS 1 i que té com a referència el CAP Sant Cugat és la més envellida i, en conseqüència, necessita una atenció més continuada i accessible. 

4. Atès que bona part d’aquesta població viu al barri de Monestir-Sant Francesc, un dels barris amb més densitat de població. 

5. Atès que aquest mateix Pla Estratègic preveu l’ús de l’edifici de la carretera de Cerdanyola/Avinguda Torreblanca com equipament públic (Pla d’actuacions, apartat 2.2.1) i per tant el barri podria disposar, a curt termini, amb un nou equipament públic que se sumaria al Centre cultural polivalent “Xalet Negre” i la seva Sala d’Actes així com a les dependències del Centre d’Atenció Social Municipal i la Residència Sant Cugat. 

6. Atès que la vianantització de l’Avinguda Cerdanyola consolida un espai social del barri, creiem que un ambulatori cohesionaria encara més aquest espai social. 

D’acord amb tot l’exposat, demanem que el Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès aprovi els següents 

ACORDS 

1. Que es treballi amb la Conselleria de Salut l’obertura d’un consultori al barri Monestir-Sant Francesc amb un servei d’infermeria i medicina general que millori l’accés als serveis assistencials bàsics de la població del barri i eviti el desplaçament de la gent gran al CAP Sant Cugat. 

2. Que l’ajuntament organitzi amb els veïns i veïnes un procés participatiu per a decidir la millor ubicació del consultori en el marc del procés d’elaboració del futur Pla d’equipaments 2019-2030. 

Sant Cugat, 29 de gener de 2020