Proposem que la gent gran tingui un nou casal al centre de Sant Cugat

MOCIÓ QUE PRESENTA JUNTS PER SANT CUGAT PER A QUE LA GENT GRAN PUGUI GAUDIR D’UN NOU CASAL AL CENTRE

 EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

  1. Atès que Sant Cugat té una societat civil organitzada, que sap aglutinar entitats socials i donar resposta a les necessitats socials actuals i emergents i que és bo per la nostra societat reforçar aquest vincle entre aquestes entitats i l’Ajuntament.
  2. Atès que, malgrat la població de Sant Cugat és molt jove, també tenim cada vegada més persones que envelleixen i de les quals cal tenir cura des del màxim respecte i garantint que ningú quedi enrere.
  3. Atès que el Pla de Govern presentat recentment pel període 2019-2023 inclou “Confeccionar un nou Pla d’Equipaments 2019-2030”.
  4. Atès que l’actual govern tripartit de Sant Cugat ha inclòs en el Pla de Govern 2019-2023 la inversió “Construcció d’un nou espai per ubicar els serveis de la brigada de parcs i jardins i d’obres de l’Ajuntament”, situat actualment sota la plaça U d’octubre i que, per tant, aquest espai quedarà lliure.
  5. Atès que són necessaris més serveis i recursos per atendre les necessitats de la nostra gent gran que són un dels col·lectius més vulnerables de la nostra societat.
  6. Atesa la creixent demanda d’aquests serveis per part de la gent gran de Sant Cugat, un col·lectiu amb moltes inquietuds tant socials, com culturals, com d’oci entre altres i que duu a terme activitats diverses per a les quals necessiten espais adequats on poder-les dur a terme.

D’acord amb tot l’exposat, demanem que el Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès aprovi els següents

ACORDS

Primer.- Que el govern de la ciutat prioritzi la construcció del nous espai per ubicar els serveis de la brigada de parcs i jardins i d’obres de l’Ajuntament.

Segon.- Que un cop dut a terme el trasllat de la brigada municipal a les seves noves dependències, procedeixi a rehabilitar els espais de sota la plaça U d’octubre per ubicar-hi un casal per a la gent gran de Sant Cugat.

 

Sant Cugat, 7 de gener de 2020