Proposem posar un marxa un bus nocturn per als joves entre les zones d’oci i el centre

MOCIÓ QUE PRESENTA JUNTS PER SANT CUGAT PER POSAR EN MARXA UNA LÍNIA DE BUS NOCTURN

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

  1. Atès que Sant Cugat és una ciutat viva, plural i diversa en activitats de tota mena i que, per tant, necessita continuar treballant per a que les infraestructures actuals de mobilitat s’ajustin a la realitat actual, però,també, a les noves necessitats que té la ciutadania en relació al constant dimensionament urbà de la nostra ciutat.
  2. Atès que el nostre jovent són un col·lectiu en constant creixement, que afronta cada dia nous reptes amb un nivell d’exigència més alt en els àmbits acadèmic i laboral i amb unes necessitats de mobilitat molt importants, tant en aquests vessants, com, també, pel que fa a l’oci i el lleure.
  3. Atès que, com Ajuntament, cal promoure entre les i els nostres joves la seva participació activa i coresponsabilitat en la presa de decisions locals i, molt especialment, atesa la situació d’emergència climàtica, emprant tots aquells recursos que millorin la qualitat urbana i ambiental i, per tant, garanteixin que les seves necessitats de desplaçament queden cobertes per un model de mobilitat sostenible.
  4. Atès que els nostres fills i filles mereixen poder gaudir d’una mobilitat universal arreu de la nostra ciutat i que les zones d’oci nocturn no tenen, en aquest aspecte, una cobertura garantida ni suficient per atendre la demanda actual de desplaçaments, ja que no hi ha cap mitjà de transport col·lectiu que cobreixi la distància entre aquestes zones i el centre de la ciutat durant la nit. Això obliga als pares i mares a desplaçar-se al llarg de tota la nit en els seus vehicles particulars per tal de recollir els seus fills i filles.

D’acord amb tot l’exposat, demanem que el Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès aprovi els següents

 

ACORDS

 

Primer.- Posar en circulació una línia de bus nocturn que apropi els nostres fills i filles de les zones d’oci al centre de Sant Cugat els divendres, dissabtes i vigílies de festius.

Segon.- Que aquesta línia de bus nocturn entri en funcionament durant el primer semestre del 2020.

 

Sant Cugat, 7 de gener de 2020