Proposem congelar l’IBI

AL·LEGACIONS DE JUNTS PER SANT CUGAT A LA PROPOSTA DE MODIFICACIONS DE LES ORDENANCES FISCALS 2020 

ANTECEDENTS 

La proposta incorpora un seguit de propostes de modificació que es poden agrupar en tres grans grups. 

Per una banda inclou les modificacions dels tipus d’IBI, tant del tipus general com dels tipus diferenciats. A tal efecte, el grup de Junts per Sant Cugat vol destacar que: 

1. Aquesta proposta, legítima i coherent amb la composició política de l’actual govern tripartit, suposa un trencament evident de la línia portada a terme almenys els dos darrers mandats, aproximadament des de 2013, de contenció i baixada lleu però sostinguda de la càrrega fiscal en el municipi. 

2. La proposta significarà un increment dels ingressos corrents municipals d’aproximadament 1,3 milions d’euros. Està molt lluny de les previsions de despesa i d’inversió que el govern ha plantejat en el seu llistat de mesures de mandat anunciat recentment, que preveu entre altres coses un increment de les partides anuals destinades a habitatge de 2 milions anuals. D’aquest fet només es pot desprendre que la previsió és finançar-ho amb càrrec a endeutament, però la tensió en el pressupost corrent s’agreujarà si no es produeixen reduccions importants (atès que els capítols I i II de despesa pateixen els increments normals produïts per la inflació i que les partides destinades a finançar l’estructura política i directiva creixen de manera més que considerable). 

3. La proposta del govern, curiosament, no aprofundeix en la progressivitat de l’impost ni en la seva capacitat redistributiva. Els tipus general i els diferenciats creixen el mateix, un 2,9% aproximadament, amb la qual cosa en termes reals es redueix la progressivitat del l’impost. La proposta podria haver recollit previsions d’increment més grans per a les grans superfícies comercials, els grans edificis d’oficines o les grans empreses industrials, però no ho fa. 

4. Finalment, cal denunciar també la inoportunitat d’aquesta pujada fiscal en un context en què no només ara mateix es pateix amb cruesa l’impacte de la irrupció del tribut metropolità, que a més creixerà un 5% el proper exercici, sinó que es preveuen severes retallades en la despesa pública de l’Estat que com sempre és incapaç de quadrar els seus comptes i en un entorn de refredament d’intensitat incerta del creixement econòmic i la creació d’ocupació. Sense anar més lluny, aquest mes de novembre ens trobem ja amb una taxa de creixement interanual de l’atur a Sant Cugat del 4,7%, atenció, perquè no és gens menyspreable. 

D’altra banda hi ha diverses modificacions que fan referència a la intenció de millorar la flexibilitat de diverses taxes a les circumstàncies dels contribuents, a mode de tarifació social, que venen a intentar aprofundir en l’esforç ingent en aquesta matèria realitzat pels governs anteriors. En aquest aspecte volem remarcar també el trencament de l’esforç que es venia fent per dotar les ordenances de criteris més objectius i homogenis. Per exemple, estar en situació d’atur no té perquè implicar en absolut una situació de precarietat econòmica. 

Finalment, hi concorren com cada any diverses propostes de modificació de millora de redactat i/o correcció d’errades que no tenen contingut polític. 

En termes generals cal lamentar la no alineació de la proposta de marc d’ingressos a un pla de mandat que no està encara fet quan han transcorregut ja 6 mesos de mandat. Un pla que hauria d’estar valorat econòmicament i fonamentat amb criteris estratègics i d’eficiència que no s’observen enlloc. La recerca de l’eficiència, el propòsit de fer més amb menys brilla per la seva absència. De fet no consten previsions financeres de cap mena, més enllà de les estrictament legals que formula la intervenció municipal, de la qual cosa només es pot derivar que en aquests moments l’Ajuntament de Sant Cugat no té rumb definit en matèria financera. 

Denunciem la manca absoluta del govern de voler dialogar amb els grups de l’oposició per millorar les ordenances, criteri també que trenca de forma radical el que havíem vingut fent des dels governs dels mandats precedents i ens resulta més que sorprenent. 

En resum, per tant, ens trobem davant d’una proposta de reforma de les ordenances fiscals que presenta clars indicis d’improvisació, pocs canvis de relleu i disparitat de criteris en el redactat. Pel què fa a la progressivitat i la capacitat redistributiva, més enllà de la pujada d’impostos que difícilment podrà finançar ni de lluny les mesures anunciades pel govern, paga la pena destacar que la inclusió de criteris assimilables al concepte de tarifació social afecta a ordenances de molt escàs impacte com són la Taxa d’expedició de documents administratius i altres serveis i la Taxa per la prestació del servei de recollida, guarda i custòdia d’animals de companyia. 

Atesos aquests antecedents el grup de Junts per Sant Cugat formula les següents 

Al·legacions a les ordenances fiscals que proposen ERC, PSC i CUP a Sant Cugat: 

PRIMERA 

Deixar els tipus d’IBI tal com estaven. 

SEGONA 

Homogeneïtzar els criteris descriptius de la situació econòmica dels subjectes passius alhora de regular beneficis fiscals per a persones en situacions de precarietat, en particular a les propostes de modificació següents: 

– OF 10, article 4rt. 

– OF 13, article 4rt. 

– OF 25, article 4rt.