Moció per protegir la veracitat de les comunicacions dels càrrecs electes de Sant Cugat

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER SANT CUGAT PER INSTAR LA TINÈNCIA DALCALDIA DE TRANSPARÈNCIA A PROTEGIR LA VERITAT I LA CORRECCIÓ INSTITUCIONAL EN LES COMUNICACIONS PÚBLIQUES DELS ELECTES MUNICIPALS QUE ES PRESENTARÀ AL PLE DEL 16 DE DESEMBRE

ANTECEDENTS 

1. A parer del grup proposant, s’està produint un greu deteriorament del clima polític a la ciutat que perjudica el conjunt de la ciutadania i la confiança en les seves institucions. El debat polític no es troba massa sovint centrat en propostes concretes o en aspectes del model de ciutat, sinó, per desgràcia, en acusacions greus o en discussions sobre la veracitat o no d’informacions que emanen dels diversos electes del consistori. A tot plegat cal afegir un empitjorament en el to i en les formes. Alguns electes insulten altres membres del consistori sense cap recança, per exemple, a les xarxes socials. 

2. Evidentment la sinceritat en la informació és un requisit ètic indispensable en qualsevol àmbit, però més encara en l’actuació política i pública en general. 

3. El manteniment d’un cert grau de confiança en les informacions que s’emeten és essencial per a la construcció dels consensos que la ciutat necessita. Constatem tanmateix que tots els esforços que la ciutat realitzi en matèria de transparència queden en no-res si la presumpció de veracitat està, en el millor dels casos, en entredit. 

4. Però sobretot entenem que aportar informació veraç és una condició essencial de qualitat democràtica. L’electorat té el dret a triar entre les diverses opcions que se li presenten basant-se en un marc d’informació certa i de confiança. 

D’acord amb tot l’exposat, demanem que el Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès aprovi els següents 

ACORDS 

Aquest Consell Plenari aprova instar la Tinència d’alcaldia de Bon Govern, Transparència, Participació i Barris a: 

1. Millorar la redacció dels reglaments orgànics i dels codis ètics i de comportament dels electes municipals en el sentit de reforçar l’obligació dels electes d’informar la 

Plaça de la Vila, 1 08172 Sant Cugat del Vallès juntsxsantcugat@santcugat.cat 

ciutadania dient la veritat i d’utilitzar la mínima correcció institucional en les relacions amb els altres electes. 

2. Crear un mecanisme en forma d’òrgan de fiscalització que, des de la més absoluta neutralitat, pugui emetre un dictamen de veracitat sobre la informació emesa que sigui objecte de controvèrsia o de posada en qüestió. 

3. Establir un règim sancionador per als electes que d’acord amb el dictamen de l’òrgan de fiscalització hagin emès informacions falses i un procediment de correcció de la informació que garanteixi la correcta comunicació amb la ciutadania. 

4. Preveure que l’àmbit temporal d’actuació de les disposicions aquí recollides s’iniciï des del principi del present mandat. 

5. Elevar al Ple Municipal, per a la seva aprovació inicial si escau, els acords que deriven dels punts precedents abans del 31 de març de 2020 tot preveient la seva posada en marxa de manera immediata després de la seva aprovació definitiva. 

Sant Cugat, 26 de novembre de 2019