Moció en defensa de la Llengua Catalana

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS X SANT CUGAT EN DEFENSA DE LA LLENGUA CATALANA AL PLE MUNICIPAL DEL 16 de desembre de 2019

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

1. Atès que el sistema educatiu català està plenament compromès amb la inclusió i la cohesió social, que promou valors com la convivència i el respecte a la diferència, entre altres, com a eixos vertebradors de la vivència dels infants, donant, així, la possibilitat que qualsevol jove pugui trobar oportunitats de creixement i de dignitat, inclosa la competència comunicativa plena en les llengües d’ús normal a la societat. El model educatiu català integra els nouvinguts des del respecte i la tolerància, amb èxit, i els garanteix el domini tant del català com del castellà a la finalització dels estudis obligatoris, sens perjudici de l’aprenentatge de terceres i quartes llengües. 

2. Atès que en el darrer informe de Política Lingüística, elaborat per la Direcció General de Política Lingüística i que permet, entre altres dades, conèixer la situació de la llengua catalana en diversos àmbits, constatem que l’índex del coneixement del castellà frega el 100% en totes les franges d’edat, que l’emissió televisiva és en llengua castellana a 9 dels 10 canals més vistos a Catalunya, que tan sols un 7,7% de sentències judicials són en català, així com un 9,39% de documents notarials o un 8,79% dels documents mercantils que es redacten, dades que permeten constatar la desigualtat existent, en benefici de la llengua castellana. 

3. Atès l’intens debat social sorgit arran d’una ponència que serà debatuda en el proper congrés del PSC i les corresponents declaracions dels seus portaveus, afirmant que els nacionalismes han instrumentalitzat la llengua amb un ús partidista perquè el català s’ha associat a la causa independentista, plantejant així una batalla política de la llengua i trencant el consens sobre un model d’èxit com és la immersió lingüística a l’escola i que promou la igualtat de drets i oportunitats econòmiques i socials, especialment en uns moments en què la població nascuda a l’estranger ha passat d’un 1,5% a un 18,2% amb llengües primeres diferents del català. Un posicionament clarament polític i partidista que, al nostre parer, és irresponsable. 

D’acord amb tot l’exposat, demanem que el Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès aprovi els següents Plaça de la Vila, 1 08172 Sant Cugat del Vallès juntsxsantcugat@santcugat.cat 

ACORDS 

1. Mantenir el consens en relació amb l’ús de la llengua catalana i el model educatiu d’immersió lingüística de l’escola catalana com a exemple de llibertat, convivència, democràcia i plurilingüisme, tot reconeixent-la com una de les principals vies d’integració de les famílies nouvingudes i generadora d’igualtats de drets i oportunitats per a tothom. 

2. Rebutjar qualsevol atac que pretengui malmetre el model de l’escola catalana per tal d’afavorir interessos polítics i vulgui fer-nos renunciar a un model educatiu d’èxit i a minoritzar l’ús de la llengua catalana. 

3. Treballar per a que el conjunt de la nostra societat faci seu el patrimoni que representen tant la llengua catalana com el model educatiu català basat en la immersió lingüística, afavorint el seu coneixement, protegint-los d’atacs i aprofundint en el seu desenvolupament, sempre amb esperit de millora i mai de renúncia, des de l’exercici de les nostres funcions i responsabilitats 

Sant Cugat, 26 de novembre de 2019