Moció sobre el Tribut Metropolità

El Grup Municipal de Junts per Sant Cugat presentarà aquesta moció al ple municipal el dilluns 18 de novembre. La sessió, que tindrà lloc al saló de Plens de l’Ajuntament de Sant Cugat, s’iniciara a les 16 h i estarà oberta a tota la ciutadania. A continuació exposem el conjunt de la moció.

 

ANTECEDENTS 

Primer – El passat 1 de gener de 2019 va entrar en vigor la modificació de l’ordenança fiscal de l’AMB que regula el tribut metropolità (TM) i es van meritar les quotes d’aquest impost sense que haguessin quedat recollides les al·legacions formulades per aquest Ajuntament a Instàncies de l’anterior govern. Com a conseqüència, el TM manté intactes els profunds defectes que presenta la seva formulació i el redactat de l‘ordenança que comporten una profunda inequitat en el seu impacte entre els contribuents. 

Segon – L’anterior equip de govern va interposar un recurs contenciós administratiu contra la modificació de la mencionada ordenança com a únic mecanisme disponible per evitar la imposició del TM en els termes en que està actualment redactat i per pressionar per a la redacció d’una ordenança ben feta que entrés en vigor l’any 2020. L’equip de govern tripartit, però, ha anunciat la retirada d’aquest contenciós adduint que per la via de la negociació s’havia aconseguit minorar el seu impacte general entre els contribuents dels municipi, cosa que és evidentment absurda (no es pot “negociar” el redactat d’una ordenança que ja està en vigor i donar a entendre que “negociant” s’ha aconseguit reduir l’impacte d’un tribut que ja està meritat és òbviament falsejar la realitat). 

Tercer – En conseqüència, sinó es reverteix la decisió adoptada per l’actual govern tripartit de la ciutat, els contribuents hauran de fer front a un tribut que: 

– Els subjectes passius titulars d’unitats cadastrals que no estaven creades l’any 2005 (més d’una tercera part en el nostre municipi) pagaran amb una base imposable que aproximadament triplica les que sí estaven creades, per tant, pagaran uns contribuents el triple que els altres. 

– Els subjectes passius titulars d’unitats cadastrals que han gaudit de millores no tributaran per aquestes millores (és a dir, per exemple, un edifici construït a partir de 2006 no tributarà, només ho farà per la parcel·la). 

– Donat que només els immobles d’ús residencial gaudeixen de la reducció del 60% en la quota del TM, la resta d’immobles rebran un impacte molt més significatiu, especialment el petit comerç urbà, que no es beneficia a penes de les millores en el transport metropolità i arrossega ja des de fa molts anys unes circumstàncies especialment adverses. 

– Es pot produir, previsiblement, una situació d’indefinició i potencial conflicte pel què fa a la repercutibilitat o no del TM en els contractes de lloguer. 

– El TM, donat que no recull els eixos principals en matèria redistributiva que sí recullen les ordenances municipals, redueix la progressivitat de la fiscalitat municipal: Els grans béns immobles no paguen més que la resta, no hi ha beneficis en matèria ambiental, energètica, les seves quotes no formen part de la base dels ajuts a l’habitatge, etc. 

– Entre molts altres importants defectes derivats de l’actual redactat de l’ordenança. 

En conseqüència, a proposta del grup municipal de Junts per Sant Cugat, el Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat adopta els següents 

ACORDS: 

1. Mantenir i impulsar l’única mesura que faria possible la no imposició del TM a Sant Cugat (i la resta de municipis de la segona corona), que és instar el jutge a suspendre i eventualment anul·lar la seva imposició a través del mencionat recurs contenciós administratiu. 

2. Donada l’òbvia injustícia que representa, i en el cas de què el RCA ja no pugui tirar endavant o en el cas alternatiu previsible de què el seu desenvolupament sigui excessivament lent, facilitar urgentment als contribuents afectats un mecanisme d’informació i un model tipus de recurs que els permeti defensar-se d’aquesta arbitrarietat al menor cost possible. 

3. Activar urgentment la millora dels instruments de suport a persones i famílies en dificultats per fer front a les despeses relacionades amb l’habitatge que a instàncies de l’anterior govern municipal compta amb dotació pressupostària. 

4. Activar urgentment el pla de mesures d’impuls i compensació al petit comerç urbà, orientades a reduir l’impacte del TM en aquest sector econòmic tan important i tan afectat per la conjuntura, que també a instàncies de l’anterior govern municipal compta amb dotació pressupostària. 

5. Instar urgentment els serveis jurídics de l’AMB a redactar una nota que informi sobre en quins casos la quota del TM pot ser repercutible en els contractes de lloguer i que aporti per tant elements objectius de criteri, eviti conflictes innecessaris i costos de litigiositat, també per a la societat pública Promusa. 

6. Negociar urgentment amb l’AMB, en aquest cas sí, el pla metropolità de millora del transport públic que ha de redundar en l’eliminació o en una reducció molt significativa del cost del transport públic sufragat amb el pressupost d’aquest Ajuntament. 

7. Atès que ja no serà possible millorar l’ordenança de cara a 2020, iniciar el més aviat possible el diàleg amb els òrgans tècnics i polítics de l’AMB que redundin en un plantejament d’ordenança que compleixi els principis elementals de l’ordenament fiscal. 

8. Informar d’aquests acords a l’AMB, a tots els grups polítics amb representació al consell metropolità, a les entitats representatives de l’activitat econòmica empresarial i del comerç del municipi, a les associacions de veïns, de propietaris i de llogaters i als mitjans de comunicació. 

Sant Cugat, 29 d’octubre de 2019