Proposta de declaració institucional d’adhesió a l’Agenda Urbana de Catalunya

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Atèsque durant les últimes dècades, el món ha desenvolupat una forta concentració de la població a les zones urbanes i, segons les perspectives d’urbanització mundial de l’any 2014, elaborades per les Nacions Unides, s’estima que l’any 2050 el 66% de la població mundial viurà a les ciutats.

Atèsque aquest model genera oportunitats i alhora planteja nombrosos problemes de sostenibilitat en matèria d’habitatge, infraestructures, serveis bàsics, seguretat alimentària, salut, educació, treballs decents, seguretat i recursos naturals, entre d’altres.

Atèsque per donar resposta a aquests reptes, el maig del 2016, per invitació de la presidència neerlandesa del Consell de la Unió europea es va dur a terme la reunió informal de ministres responsables dels assumptes urbans que van signar l’anomenat Pacte d’Amsterdam, que conté els elements i marc operatiu de l’Agenda Urbana Europea.

Atèsque, posteriorment, el 20 d’octubre de 2016, l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar a Quito, Equador, el document final de la Conferència de les Nacions Unides sobre l’Habitatge i Desenvolupament Urbà Sostenible (Hàbitat III). Aquest document inclou la Nova Agenda Urbana, coneguda com a “Declaració de Quito sobre Ciutats i Assentaments Humans Sostenibles per a Tothom”, que cerca l’assoliment d’un model de desenvolupament urbà que sigui sostenible des de les vessants social, ambiental i econòmica. Així, els 3 compromisos de transformació per a un desenvolupament urbà sostenible que inclou la declaració són: inclusió social i eradicació de la pobresa, prosperitat urbana sostenible, inclusiva i oportunitats per tothom i, per últim, desenvolupament urbà resilient i ambientalment sostenible.

Atèsque en l’àmbit local, en data 4 d’abril de 2017, el Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya va adoptar l’Acord GOV/42/2107, per a l’elaboració de l’Agenda Urbana de Catalunya, modificat per l’Acord GOV/126/2017, de 12 de setembre, pel qual s’estableix la iniciació formal dels treballs per a l’elaboració de l’Agenda Urbana de Catalunya, i la creació de l’òrgan col·legiat al qual s‘encarrega la formulació i validació dels treballs, anomenat Assemblea Urbana de Catalunya.

Atèsque en data 5 de novembre de 2018, es va constituir l’Assemblea Urbana de Catalunya, un òrgan col·legiat constituït per la Generalitat de Catalunya, els governs locals i el teixit social i econòmic del país, a qui es delega la tasca d’elaborar l’Agenda Urbana de Catalunya, d’acord amb allò establert per l’Acord GOV/139/2018, de 20 de novembre.

Atèsque s’ha redactat la Declaració per una Agenda Urbana de Catalunya, en la qual es posa de relleu la necessitat d’una Agenda Urbana per tal d’assolir un model de desenvolupament urbà que sigui sostenible des de tres dimensions: la social, l’ambiental i l’econòmica; s’exposa l’ideal comú, entre el qual es troba la voluntat que l’Agenda Urbana de Catalunya sorgeixi d’un ampli consens, que sigui estratègica en les seves conclusions i sigui assumida en l’exercici de les seves competències pels governs locals, metropolitans i de la Generalitat de Catalunya; recull la visió de l’Agenda; i, finalment, crida a l’acció, entre d’altres, el compromís a l’elaboració i impuls de l’Agenda Urbana de Catalunya.

Atès que el gener de 2019 l’Ajuntament de Sant Cugat es va comprometre amb l’Agenda 2030 i els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenibleper buscar solucions i millorar el nostre entorn.

Atèsque el Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat aquest passat mes de setembre el Pla nacional per a l’Agenda 2030 a Catalunya, assumint així el mandat que Nacions Unides va aprovar el 2015 per al desenvolupament sostenible i per al qual va marcar 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a assolir el 2030.

Atèsque l’esmentat Pla nacional aprovat pel Govern conté 920 compromisos o objectius programàtics i és un instrument de planificació dinàmic i que vol contribuir a incrementar la coherència de les polítiques públiques.

D’acord amb tot l’exposat, es proposa que el Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès del 21 d’octubre de 2019 adopti els següents

 

ACORDS

Primer. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès a la Declaració per una Agenda Urbana de Catalunya.

Segon. Dissenyar un pla de formació per a tota les persones vinculades a l’ajuntament, polítiques, eventuals, directives i tècniques així com una representació de cada sector  de la societat civil.

Tercer. Incorporar, en el pla de mandat,  la filosofia,  les conclusions i les premisses treballades en els grups de treball de l’Agenda Urbana de Catalunya.

Quart. Crear una comissió de seguiment amb representants de totes les forces polítiques i persones representatives de les entitats de la ciutat.

Cinquè. Establir una coordinació estable amb les persones responsables del disseny i desenvolupament de l’Agenda Urbana.

Sisè. Notificar l’acord a la Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Sant Cugat, 1 d’octubre de 2019