Moció per a l’aprovació d’una ordenança per a regular la implantació de pals i rases a l’espai públic atenent a criteris de salut pública i accessibilitat

Atès que la directiva   2011/71/UE,que va entrar en vigor l’any 2013, prohibia la utilització de la creosota com a imprimació de protecció de la fusta dels pals utilitzats per a cablejat aeri. Donava 5 anys de coll per a fer efectiva aquesta prohibició. Malauradament, tolerava l’ús d’aquesta substància més enllà d’aquest termini si es justificava que no hi havia alternativa, tot i que urgia als estats membres a trobar aquesta alternativa.

Atès que la prohibició es justifica pel caràcter cancerigen d’aquesta substància, que també produeix alteracions a la pell si s’entra en contacte i per l’emanació d’alguns gasos irritants. Essent que existeixen pals a la via pública a Sant Cugat amb aquests recobriments, veïns de la nostra ciutat, amb una especial sensibilitat als efectes químics, ens avisen d’alteracions sofridesi a olors i regalims d’aquesta substància sobretot en període estival, la qual cosa fa necessari protegir a la població d’aquesta substància

Atès que en rebre aquesta alerta nombrosos estats de la UE ja han modificat aquesta pràctica amb alternatives viables de les quals se’n disposa la documentació. El nostre Ajuntament ha estat pressionant a les empreses que en fan ús a fi que adoptin aquestes alternatives ja contrastades. La justificació esgrimida per a no fer-ho ha estat que encara no han homologat internament aquests nous procediments i que no es senten obligades a fer-ho

Atès que arribem a la conclusió que solament per la via d’una ordenança que prohibeixi explícitament la instal.lació d’aquests recobriments. o qualsevol altre que en un futur es demostri que sigui perjudicial per la salut, podem combatre actituds diletants com les que hem exposat.

Atès que d’altra banda, tot i que en els nous creixements de la ciutat s’evita la utilització de subministrament aeri, quan no és possible fer-ho cal també posar condicions que minimitzin els obstacles a l’accessibilitat de les persones a l’espai públic.

Atès que la presència de pals, però també la presència de rases lligades majoritàriament a la connexió d’escomeses a domicilis o a edificis, s’afegeixen com a obstacles a la mobilitat en l’espai públic. Cal reduir aquesta interacció, establint un criteri de distàncies mínimes, de mesures pal·liatives a la mobilitat i, en cada cas, restringir temporalment sempre que sigui possible l’alteració de l’espai públic.

És per totes aquestes raons que  proposem al Ple municipal del 9 de setembre de 2019 el següents acords

Primer– REDACTAR i APROVAR una ordenança municipal en un termini curt, i com a màxim abans de l’estiu 2020, per a la regulació de la implantació de pals i rases en l’espai públic atenent a criteris de salut pública i d’accessibilitat. Pel  que fa a salut pública l’existència contrastada de solucions saludables en el mercat hauria d’actuar com a prohibició de solucions que no ho siguin

Segon – OBLIGAR  a una adaptació urgent de les instal.lacions existents que quedin fora d’ordenació, Donada la urgència del tema, es considerarà com a bona pràctica per part de les companyies subministradores si aquesta adaptació es produeix fins i tot abans de l’aprovació de la dita ordenança

Tercer– COMUNICAR  aquesta decisió del Ple Municipal a les companyies subministradores de serveis, al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i a les entitats veïnals i particulars afectats pel tema.

 

Sant Cugat, 9 de setembre de 2019